Pärluggla med byte. Typisk art och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4, lever i skogen som SCA vill avverka. Foto: Mikael Schulin

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA vill avverka sammanlagt över 40 hektar naturskog med 20 rödlistade arter vid Marktjärn i Ånge. Nu har Skogsgruppen i Jämtland och Skydda Skogen skickat ett förnyat FSC-klagomål om skogen. Föreningarna har kämpat för skogen vid Marktjärn i flera år. Avverkar SCA skogen så bryter bolaget mot flera FSC kriterier och även mot Artskyddsförordningen och Miljöbalken. FSC-certifikatet bör då ryka!

SCA bryter mot flera FSC-kriterier om de avverkar denna skog. De bryter också mot Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Skogsgruppen i Jämtland (Naturskyddsföreningen) och Skydda Skogen skriver i sitt FSC-klagomål:

-Totalt har vi hittat ett 40-tal naturvårdsarter varav 20 rödlistade i skogen. 10 av arterna är fridlysta och 39 av arterna är så kallade typiska arter. Sammanfattningsvis är skogen vid Marktjärn en skyddsvärd naturskog med höga bevarandevärden och rik biologisk mångfald av nyckelbiotopsklass.

Järpe, rödlistad som nära hotad finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner

”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”

I FSC standarden ”Princip 1” om lagefterlevnad står det tydligt att ”certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”. Flera av dessa bryter SCA mot om de avverkar. I skogen finns bland annat de typiska fåglarna järpe- som också är rödlistad som nära hotad, pärluggla och tjäder. Typiska arter används för att lokalisera områden med gynnsam bevarandestatus för de naturtyper som ska ingå i Natura 2000-nätverket. Ett exempel på naturtyp är Västlig taiga som har beteckningen 9010.
Järpe, pärluggla och tjäder är även fridlysta enligt Artskyddsförordningen §4. Andra typiska arter i skogen är den vedlevande svampen doftticka och orkidén knärot- som båda är rödlistade som sårbara, samt orkidéerna fläcknycklar spindelblomster och korallrot. Förutom att de är typiska arter så är doftticka och orkidéerna fridlysta enligt §8 i Artskyddsförordningen.

Doftticka och lunglav på sälg vid Marktjärn.

Övriga arter som skogsgruppen har hittat i skogen är bland annat smalskaftslav (VU), brunpudrad nållav (NT), doftskinn (NT), gammelgransskål (NT), garnlav (NT), granticka (NT), gränsticka (NT), Leptoporus mollis (NT), lunglav (NT), mörk kolflarnlav (NT), rosenticka (NT), skrovellav (NT), stjärntagging (NT), ullticka (NT), vedtrappmossa (NT), violettgrå tagellav (NT) och vitgrynig nållav (NT). (VU=sårbar, NT=nära hotad)

”Certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer”

SCA bryter mot FSC kriteriet 6.4 där det står att ”certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer”. Även mot 6.4.3 ”bevarandeåtgärder genomförs för de kända förekomster av rödlistade arter som påverkas av skogsbruk”. Vidare bryter de mot 6.5 ”certifikatsinnehavaren ska identifiera och skydda ett för landskapet representativt urval av naturliga ekosystem och/eller återställa dem till mer naturliga förhållanden” samt 6.9 ”certifikatsinnehavaren ska inte omvandla naturlig skog till plantageskog”.

Skogen är kring 100 år och där växer gott om gran men det finns även en del tall och olika lövträd. Terrängen är kuperad och det har brunnit vilket har gjort att det finns en så kallad lövbränna. En lövbränna är ett område som har kommit upp naturligt efter brand och där lövträdsandelen är påtagligt högre än i den omgivande barrskogen. Större lövbrännor kan innehålla en del skogspartier där tallen dominerar, enligt Skogsstyrelsen.

Garnlav rödlistad som nära hotad är beroende av jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogar.

Slutavverkningar orsak till rödlistning

Det är mycket hänglavar i träden och den ovanliga och rödlistade lunglaven som är nära hotad växer i skogen. Dessa lavar växer bara i gamla skogar som aldrig har slutavverkats och lunglaven trivs där det är hög luftfuktighet. Orsaken till tillbakagången för lunglav beror på slutavverkningar av äldre skogar och en fortgående minskning av antalet gamla grova lövträd, enligt SLU:s Artfakta. På marken finns mycket död ved eftersom många träd har rasat när det stormat. Det gynnar insekter, lavar, mossor och svamp. Det finns även brandstubbar och bäckar, små myrmarker och mossiga block.

LÄS ÄVEN tidigare artiklar om Marktjärn:
Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka era avverkningsanmälningar vid Marktjärn!

SCA avbryter tillfälligt avverkningar vid Marktjärn

Stort skogsområde hotat i Ånge kommun