Stavatallskogen vid Stor-Mullberget skulle avverkas. I den inventerade delen påtärffades 70-tal naturvårdsarter varav 40 rödlistade arter.
Foto: Privat

SCA drar äntligen tillbaka sin avverkningsanmälning i en stavatallskog med höga naturvärden vid Stor-Mullberget i Härjedalen. Men skogen står fortfarande oskyddad. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har kämpat i över två år för att stoppa SCA:s skogsåtgärder. De strider mot både miljömål och miljöcertifieringsregler.

De ideella inventerarna från Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp, som är en del av Naturskyddsföreningen, ansåg att det var ofattbart att SCA skulle avverka den fina stavatallsskogen vid Stor-Mullberget i Härjedalen. Stavatallskog är en ovanlig skogstyp som kommer upp naturligt efter brand. Naturvärdena är mycket höga eftersom skogen har fått stå opåverkad från modernt skogsbruk. I den del som skogsgruppen har inventerat finns ett 70-tal naturvårdsarter varav 40 rödlistade arter.

SCA tänker återuppta sina planer i framtiden

SCA har skrivit till Skydda Skogen att de drar tillbaka avverkningsanmälan, vilket föreningen tycker är bra. Men SCA skriver även att de skjuter fram sina planer på ”naturvårdande åtgärder” i skogen. Skydda Skogen är bekymrade över SCA:s planer på ”naturvårdande åtgärder” och skriver:

– Vi håller benhårt fast vid att denna skog ska skyddas antingen som frivillig avsättning eller naturreservat och lämnas för fri utveckling även i framtiden. 

Det kanske tydligaste kvittot på höga naturvärden är den akut hotade vedsvampen kritporing (CR). Kritporing är en av våra allra främsta naturvärdesindikatorer för tallnaturskogar. Man hittar den bara på mycket gammal, hård grånad tallved efter träd som stått döda, barklösa och exponerade under lång tid innan de fallit (Skogsstyrelsen, 2019). I rödlistan klassar man en art som akut hotad när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd (Naturvårdsverket).

Kritporing vid Stor-Mullberget. Växer bara i tallnaturskogar på mycket gammal grånad tallved. Foto : Privat

Förutom kritporing lever bland annat de rödlistade svamparna spadskinn, gräddporing och doftticka i skogen. Även den rödlistade aspgelélaven och den rödlistade orkidén knärot finns där. 22 av arterna är fridlysta enligt Artskyddsförordningen.

Det finns riktigt gamla tallar vid Stor-Mullberget. En tall som är 400-500 år gammal har brandljud som visar att den överlevt fem historiska skogsbränder. Stavatallskog var tidigare ett vanligt inslag i skogslandskapet men är i dagens hårt brukade skogar en sällsynt företeelse.

Naturskyddsföreningen överklagade flera gånger

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen överklagade SCA:s planerade avverkning vid Stor-Mullberget först till Förvaltningsrätten, sedan till Kammarrätten och sist till Högsta förvaltningsdomstolen som avslog överklagan. 

Trots att skogsbolaget SCA kände till de höga naturvärdena så tänkte de glesa ut delar av skogen och göra körvägar. 64 % av skogen tänkte de avverka vilket skulle generera en vinst på flera miljoner, men samtidigt åsamka irreparabla skador på de rödlistade arternas livsmiljöer. Skydda Skogen uppmanade SCA att inte gå in med maskiner i skogen överhuvudtaget. I juni skrev Skydda Skogen ett brev till SCA, FSC och certifieraren DNVLG om att Stor-Mullberget måste skyddas i sin helhet. Föreningen skriver:

– Sådana här unika skogar ska man inte avverka eller sköta. Detta gäller alla naturskogar med höga biologiska värden. Dessa biologiska värden har uppstått av naturliga orsaker inte på grund av människans skogsbruk eller skötsel. 

Läs tidigare artiklar om Stor-Mullberget: SCA vill avverka unik stavatallskog, SCA får inte prövningstillstånd