Skogsbolaget SCA får betyget ”Excellent” av WWF för sitt tidningspapper GraphoCote FSC. Det är det högsta betyg ett bolag kan få efter bedömning av miljöpåverkan vid framställning av tidningspapper. Ett av kriterierna vid bedömningen gäller visad miljöhänsyn i skogsbruket.

SCA är anslutna till FSC (Forest Stewardship Council), vilket är en skogsmärkning som innebär att bolaget förbundit sig att följa regler som innebär att särskild miljöhänsyn i skogsbruket måste tas. Till exempel ska inte skogar med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller områden med rödlistade eller hotade arter avverkas.

– Skydda Skogen har en omfattande dokumentation över hur SCA brutit mot FSC-certifieringen. Dessutom finns dokument som avslöjar att SCA fortsatt visar mycket liten miljöhänsyn, säger Björn Mildh, ledamot i Skydda Skogen. SCA avskyr allt som begränsar bolagets möjligheter att ta ut säljbart virke, om det så är naturvärden, häckande fåglar eller renskötsel. SCA har ett Janusansikte och kan alla knepen. Just nu står en naturskog med höga naturvärden, ett kärnområde på tur. En tredjedel skall avverkas, allt som inte är nyckelbiotoper huggs.

Det gäller ett mycket känsligt område kallat Kälenskogen som är en naturskogsrest på ca 100 hektar och ligger ca 5 km från kusten vid länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Skogen ingår i det fågelrika Finnträskområdet. Kälenskogen håller höga naturvärden, merparten av skogen är klassad som nyckelbiotoper.

Ideella naturvårdare har efter inventering hittills funnit ett 15-tal rödlistade arter i området. Flera av dessa är hotade lavar och vedsvampar. Fågellivet är rikt.

– Den goda förekomsten av gammal asp och sälg både i naturskogen och i omkringliggande marker gör området till en förstklassig gråspettsbiotop, säger Björn Mildh. Skogen utgör hemvist för spillkråka, tretåig hackspett, duvhök, och tjäder. Bivråk och lappuggla finns också i markerna.

Trots att skogens status med dess värden presenterats för SCA och att bolaget själva i sin egen naturvärdesbedömning slagit fast att skogen är en värdekärna och att områdets skogar är unika med riklig förekomst av gammal asp och sälg har SCA meddelat att man tänker avverka i Kälenskogen efter 1 augusti 2011.

– Om SCA ska ha en rimlig chans att förbättra sitt skamfilade rykte som miljömarodörer måste de ta sitt ansvar och omgående upphäva avverkningsbeslutet avseende Kälenskogen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

 

Presskontakt:

Björn Mildh, ledamot, Skydda Skogen, telefonnummer: 0911-682 65

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen, telefonnummer: 0721765338, viktor.safve@skyddaskogen.se