Skogsbolaget SCA har överklagat att de inte får avverka skog med rödlistade arter i Härjedalen – men de får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Skogsstyrelsen ska återigen handlägga de två avverkningsanmälningarna enligt tidigare beslut. Det är tydligt att SCA vill åt varenda pinne de kan få!

Naturskogen som SCA avverkningsanmält vid Börsåsflon i Härjedalen
Miljöbild på gränszonen mellan skogsvägen och den registrerade nyckelbiotopen, foto: Privat

SCA har avverkningsanmält sammanlagt cirka 18 hektar naturskog vid Börsåsflon nära Överhogdal i Härjedalens kommun. Det är två avverkningsanmälningar: Den ena består av en kantzon som löper 1,6 kilometer mellan en skogsväg och en nyckelbiotop – som smalast 20 meter och som bredast 50 meter. Den andra avverkningsanmälan är alldeles intill och består av skog med många grova sälgar och flera rödlistade arter.

Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen har tidigare gjort ett FSC-klagomål gällande dessa två avverkningsanmälningar, eftersom SCA är ett FSC-certifierat bolag. Föreningarna skriver att om SCA avverkar här så bryter de mot flera FSC-kriterier och tar heller inte hänsyn till Artskyddsförordningen.

Varför inte frivillig avsättning?

– Vi ställer oss mycket frågande till varför SCA inte avsatt den cirka 1,6 km långa kantzonen mellan skogsvägen och nyckelbiotopen som en frivillig avsättning. Kantzonen har en bredd på 20 till 50 meter där det finns död ved och rödlistade arter. I det avverkningsanmälda skogspartiet söder därom finns det gott om grova sälgar med riklig förekomst av bland annat lunglav (NT) och skrovellav (NT). Även fridlysta arter som knärot (VU) och doftticka (VU) växer i skogspartiet.

Knärot (VU), fridlyst enligt Artskyddsförordningen §8, finns på tre platser, foto: Privat

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har tidigare fått rätt i ett överklagande i Mark- och miljödomstolen i Östersund. En dom som säger att Skogsstyrelsen ska fortsätta handlägga flera avverkningsanmälda skogar med höga naturvärden i Jämtlands län. Skogarna hade SCA och andra markägare tänkt avverka. Dessa två avverkningsanmälningar är två av de skogarna.

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen kommenterade det beslutet i Mark-och miljödomstolen så här:

-Vi förväntar oss att Skogsstyrelsen följer artskyddslagstiftningen i sitt nya beslut och i förlängningen att det blir en ny praxis i hela landet där skogsbruket, precis som alla andra näringar, måste respektera vår miljölagstiftning och inte slingra sig undan från den som det varit hittills.

Prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare, till exempel kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt och Högsta domstolen, i vissa fall måste bevilja. Detta för att man ska kunna ta upp och pröva ett mål eller ärende i domstolen.

Rödlistning: VU=Sårbar, NT= Nära hotad

Läs fler artiklar om hotade skogar i Jämtlands län:

Skydda Skogen får rätt i domstol om avverkningsanmälda skogar

SCA vill avverka unik stavatallsskog

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp: Skog med orkidéer ska inte avverkas!