Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90-tal naturvårdsarter

Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar att avverka en nyckelbiotop med mycket höga naturvärden vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun i Jämtland. Totalt har ett 90-tal naturvårdsarter varav drygt 30 rödlistade arter hittats i skogen. Även kalkgynnade arter finns i skogen. Jämtlands skogsgrupp har nyligen skickat in ett nytt FSC-klagomål och begär att skogen lämnas helt i fred.

Förekomsten av den nära hotade lunglaven som är beroende av hög luftfuktighet är stor i den avverkningsanmälda skogen vid Mörtsjökojan. Här växer lunglav på gran vilket endast förekommer i sällsynta fall där förhållandena är gynnsamma för laven. Foto: Privat.
Det finns gott om den nära hotade lunglaven (NT) i den avverkningsanmälda skogen vid Mörtsjökojan. Den är beroende av den höga luftfuktigheten som finns i skogen. Vid Mörtsjökojan växer lunglav på gran vilket endast förekommer i sällsynta fall – det är tecken på att förhållandena är gynnsamma för laven. Foto: Privat.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, säger:

– Vi begär tillsammans med Jämtlands skogsgrupp att SCA drar tillbaka sin avverkningsanmälan helt vid Mörtsjökojan. Skogen har mycket höga naturvärden vilket de starkt hotade och sårbara arterna är ett tydligt kvitto på. Dessa arter kommer inte att överleva SCA:s skogsskötselåtgärder. Naturen och dess arter står helt försvarslösa mot SCA. Hela skogsområdet måste lämnas för fri utveckling.

Den avverkningsanmälda skogen är en nyckelbiotop vilket är ett område med dokumenterade höga naturvärden. I skogen lever den starkt hotade fjärilen trolldruvemätare (EN). Trolldruvemätaren är beroende av den kalkgynnade trolldruvan som växer i skogen. Trots att SCA var informerad om trolldruvemätarens förekomst i området kalavverkade skogsbolaget det södra stråket med svart trolldruva under år 2021. Trolldruvemätaren omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter.

Trots att SCA var informerad om trolldruvemätarens förekomst i området kalavverkade skogsbolaget det södra stråket med svart trolldruva som är värdväxt för arten under år 2021. Foto: Privat.
SCA avverkade det södra stråket med svart trolldruva som är värdväxt för den starkt hotade trolldruvemätaren (EN) vid Mörtsjökojan under år 2021. Foto: Privat.

I den avverkningsanmälda skogen finns även de sårbara arterna blackticka (VU), doftticka (VU), knärot (VU), mindre aspbarkskinnbagge (VU), suturfläckad mycelbagge (VU) och fuktbaggen Atomaria abietina (VU). Denna sällsynta skalbagge är beroende av mer eller mindre naturskogsliknande granskogar och urskogsliknande granbestånd. Sådana skogar bör i största möjliga utsträckning avsättas som reservat, enligt SLU Artdatabanken. Nära hotade och fridlysta fågelarter såsom tretåiga hackspett (NT) och lavskrika har revir i skogen.

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp uppmärksammade SCA:s planerade avverkning vid Mörtsjökojan i ett FSC-klagomål redan år 2020. SCA svarade att de tänker lämna delar för fri utveckling medan så kallade naturvårdande skötsel kommer att bedrivas i resten av området. Skogsbolaget avser att skapa en glesare och varmare skog där naturvärden som är knutna till lövträd och tall främjas på både kort och lång sikt.

Elin Götmark kommenterar:

– Många av de rödlistade arterna i skogen är knutna just till gran och hög luftfuktighet. Att skapa en glesare och varmare skog där luftfuktigheten är hög idag saknar relevans i området och är ett risktagande och hot mot den befintliga biologiska mångfalden. Flera av de rödlistade arterna är känsliga för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden eller uttorkning.

SLU Artdatabanken skriver att skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokaler med exempelvis vedsvampen blackticka utgör dessutom ett hot.  På lång sikt innebär fragmenteringen av skogslandskapet att flera arters förekomster isoleras från varandra vilket hindrar deras spridning. I den sydvästra delen av området finns dessutom ett fuktdråg med kalkgynnade arter som ofta skyr ökad solinstrålning.

Läs Jämtlands skogsgrupps FSC-klagomål gällande Mörtsjökojan här.

Läs mer om Mörtsjökojan här:

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp agerar mot SCA:s planerade avverkning (2020-09-01)

Läs mer om trolldruvemätaren här