SCA planerar att avverka en barrnaturskog med flertal fridlysta fåglar vid Tullingsås i Strömsunds kommun i Jämtland. I skogen lever bland annat den nära hotade tretåiga hackspetten (NT), järpe (NT), mindre hackspett (NT) och spillkråka (NT). Skogen har inte avverkningsanmälts än men en privatperson befarar att SCA snart kommer att dra in en väg för att senare kunna genomföra avverkningen.

SCA planerar att avverka en skog med rikt fågelliv vid Tullingsås i Jämtland. Foto: Privat.

SCA anser inte att den avverkningsplanerade skogen är en nyckelbiotop, d.v.s. en skog med dokumenterade höga naturvärden. Detta trots att det finns gamla träd i 150-årsåldern och flera rödlistade och fridlysta arter i skogen.

–    Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har kontaktat SCA, Skogsstyrelsen och samtliga instanser men har bara blivit konstigt bemött. Ingen verkar vilja agera för att bevara naturvärdena och det värdefulla fågel- och djurlivet i skogen. Det känns genomruttet att SCA tänker gå vidare med sina avverkningsplaner, säger privatpersonen.

En bäck rinner genom fastigheten. Den svämmar över på våren och vattnet tränger då långt in i skogen. I bäcken finns bäcköring och utter. Ån börjar i Lillsjön i Tullingsås som är en viktig fågelsjö.