Det är rikligt med den rödlistade garnlaven i skogen. Foto: Privat

SCA vill avverka en naturskog med höga naturvärden vid Svarttjärnåsen i Ånge kommun. I skogen finns rödlistade arter på varenda kvadratmeter. Nu har Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickat in ett FSC-klagomål för andra gången. Om SCA avverkar skogen är det ett brott mot FSC-certifieringens kriterier och mot Artskyddsförordningen.

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp uppmärksammade denna skog redan förra året. Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, SCA och certifieringsföretaget DNVLG är därför redan sedan länge informerade om att skogen är skyddsvärd. Föreningarna skickade även in FSC-klagomål redan förra året. Men avverkningsanmälan ligger fortfarande kvar. Nu har föreningarna varit ute och inventerat igen och har funnit fler rödlistade arter. De skickar därför in ett förnyat FSC-klagomål.

Järpe som är rödlistad som nära hotad och ska vara skyddad enligt Artskyddförordningen finns i skogen som ska avverkas.
Foto: Wikimedia Commons

SCA är ett FSC-certifierat bolag och enligt certifieringens regler så ska certifierade bolag inte avverka skog med höga naturvärden. Enligt certifieringen ska certifierade bolag skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer.

Över 50 naturvårdsarter i skogen

I FSC-klagomålet skriver föreningarna:

-I den avverkningsanmälda skogen har vi påträffat över 50 naturvårdsarter, varav 26 rödlistade arter. 13 fridlysta arter har sina livsmiljöer och växtplatser i skogsområdet.

Om ett bolag är FSC-certifierat ska det även följa ”alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”, enligt FSC kriterierna. I detta fall så kommer SCA att bryta mot bland annat Artskyddsförordningen §4, §8, §9, §14 och §15 om de avverkar skogen. Föreningarna skriver i klagomålet:

-I den avverkningsanmälda skogen har följande fridlysta arter sina livsmiljöer och växtplatser: Järpe (NT, §4), spillkråka (NT, §4), talltita (NT, §4), tretåig hackspett (NT, §4), lavskrika (§4), tjäder (§4), doftticka (VU, §8), knärot (VU, §8), Jungfru Marie nycklar (§8), korallrot (§8), spindelblomster (§8), plattlummer (§9) och revlummer (§9). Utan dispens från Länsstyrelsen (§§ 14 och 15 Artskyddsförordningen) är det ett lagbrott att på något sätt skada de fridlysta arternas livsmiljöer och växtplatser.

Fin bäckmiljö i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Privat

SCA bör undanta skogen från alla skogsbruksåtgärder

Föreningarna skriver också att den avverkningsanmälda skogen är en sådan biotop som SCA ska undanta från alla skogsbruksåtgärder, enligt FSC-standarden. Certifikatsinnehavaren ska även identifiera och skydda ett för landskapet representativt urval av naturliga ekosystem och/eller återställa dem till mer naturliga förhållanden. Något som inte SCA gör i och med att skogen fortfarande är avverkningsanmäld.

Rödlistning: LC: Livskraftig, NT: nära hotad, VU: sårbar, EN: starkt hotad

Om FSC-certifieringen

FSC är en certifiering som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Skogsbolag som är FSC-certifierade ska exempelvis inte avverka skog med höga naturvärden, dvs nyckelbiotoper. Men det är inte FSC som kontrollerar eller certifierar skogsbolagen. Istället är systemet uppbyggt på certifieringsföretag som granskar certifierade skogsbolag , t ex DNVLG. Skogsbolagen betalar certifieringsföretagen för att de certifierar. För att undvika intressekonflikt finns kontroller av certifierarna via den internationella, oberoende kontrollinstansen, kallad ASI. Trots det brukar certifieringsföretagen inte granska skogsbolagen opartiskt. Det finns även regler för hur länge en certifierare kan jobba med samma företag.