Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skandal att produktionsinriktat skogsbruk tillåts i Tyresta naturreservat

Tyresta naturreservat, foto:Kristina Bäck

I Tyresta naturreservat är produktionsinriktat skogsbruk tillåtet i de områden som ägs av en privat markägare. I reservatet är det tjäderbiotop och tjäder spelplats och besökare är nu oroliga då de har sett att skogsmaskiner har kört sönder marken och att skog har gallrats.  

Lina Rigney Thörnblom som är aktiv i gruppenBevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskapsäger:

Att marken körs sönder och att skogen gallras inne i ett naturreservat är en skandal!

2006 köptes delar av marken i reservatet av Karin Linnéa Mattsson Nordin. Det var i samband med att hon blev ny ägare till Sandemar slott som hon köpte för 300 miljoner kronor. Till tidningen Stockholm City sa hon då:

-Jag hade köpt fastigheten även om husen inte stått där, det är skogsmarken som är det mest intressanta.

Enligt skötselplanen till reservatet har hon rätt att bedriva produktionsinriktat skogsbruk i skötselområde C i naturreservatet. Särskild hänsyn ska tas vilket innebär bland annat att hyggen över 5 hektar inte får göras och att träd ska lämnas att växa in i kommande bestånd. Extra hänsyn ska tas till tjäderspelplatser och möjliga häckningsplatser för rovfåglar. 

Tjädertupp. Foto David Palmer via Wikipedia CC By 2.0

Just detta skogsområde som benämns som område C är viktigt eftersom det finns en tjäderspelplats där, enligt personal på Naturum och Lina Rigney Thörnblom. Det var därför flera inom naturvården motsatte sig skötselplanens zonbestämmelser när skötselplanen gjordes 2017, enligt en artikeln av Lina Rigney Thörnblom. En av dem som motsatte sig var Svante Joelsson, författare och fotograf som är känd för att ha dokumenterat tjäder, bland annat i Tyrestaskogen. Han har skrivit den fina boken ”Tjädern och urskogen i Tyresta nationalpark”.

Enligt länsstyrelsen har inte markägaren tänkt slutavverka i skogen ännu. Ulf Birgersson på länsstyrelsen skriver i ett mail till mig:

-De gallringar som har gjorts i den del av reservatet där skogsbruk är tillåtet håller sig inom beslutets ramar. Någon ny väg har inte anlagts men virke har transporterats i terrängen och befintlig väg har underhållits. Inför eventuella slutavverkningar behöver avverkningsanmälan lämnas in till Skogsstyrelsen på sedvanligt vis.

Tyresta naturreservat och nationalpark är landets största sammanhängande urskogsområde söder om Dalälven. Syftet med reservatet är enligt skötselplanen ”att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv”. 

Skyddet ska bidra till att uppnå gynnsamt tillstånd för de livsmiljötyper och arter enligt EUs art- och habitatdirektiv. Detta går stick i stäv med att produktionsinriktat skogsbruk får bedrivas i tjädrarnas skog.

I den färska rapporten ”Tjädern och kalhyggesbruket” slås det fast att tjädern i Sverige har påverkats starkt negativt av de senaste 70 årens kalhyggesbruk och flera forskningsrapporter säger samma sak. 

Källor: Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap

Skötselplan för Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat, Länsstyrelsen, Naturrum Tyresta by