Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skärgårdsstiftelsen låter avverka i naturreservat

I Gålö naturreservat i Stockholms skärgård har det nyligen avverkats. Foto: Privat

Det avverkas och ska avverkas mot granbarkborre i många naturreservat i Stockholms län. Häringe-Hammersta, Gålö, Björnö, Utö, Ålö och Rånö står på tur. Skydda Skogen har överklagat beslutet om skogsåtgärder mot granbarkborre i 169 naturreservat i Stockholms län till regeringen. Gruppen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” har nyligen skickat ett öppet brev mot avverkningarna till Skärgårdsstiftelsen. Under tiden fälls hela skogar.

Förra vecka påbörjades avverkningarna i Käringboda naturreservat utanför Nynäshamn. Skärgårdsstiftelsen har spärrat av halva naturreservatet. Det är hela skogar som ska tas bort genom Skärgårdsstiftelsen som förvaltar områdena. Men kunskaperna inom Skärgårdsstiftelsen om skogens ekologi är låg, skriver medlemmar i gruppen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. De har nyligen skickat ett öppet brev mot avverkningarna till Skärgårdsstiftelsen.

 – Vi kommer att anmäla miljöbrott. EU-domstolen har redan slagit fast att de avverkningar som genomfördes i Bialowiezaskogen i Polen under förevändningen att bekämpa granbarkborre stred mot EU-direktiven, säger Mattias Bernhardsson, en av de 27 undertecknarna av det öppna brevet.

Gruppen uppmanar folk att protestera genom att maila och ringa till Skärgårdsstiftelsen: kansliet@skargardsstiftelsen.se  telefon: 08-123 124 00

Skydda Skogens överklagan mot granbarkborrar bygger på EU:s dom angående Bialowiezaskogen i Polen. Där avverkades granskog på grund av barkborrar men avverkningarna stoppades av Polens regering efter protester. Skydda Skogen vill att svenska regeringen gör samma sak och upphäver länsstyrelsens beslut. Samtidigt har Polen nyligen meddelat att man struntar i EU-domen och tänker fortsätta avverka granbarkborreträd i Bialowieza. Vill Sverige agera som Polen i denna fråga?

Skärgårdsstiftelsen skriver på sin hemsida att de avverkar bl a för att försöka hejda spridningen av granbarkborrar till intilliggande grannfastigheter. Granarna i många av skärgårdens reservat planterades från 1950-talet fram till 1985 på det som då var åkermark, skogsbeten eller betad hagmark, enligt Skärgårdsstiftelsen. De skriver att de istället ska övergå till blandskog med tall och lövträd. Detta verkar ju bra och lovande- men enligt vittne så avverkas inte bara granplanteringar utan även naturskog, exempelvis i naturreservatet på Gålö. Även helt döda granar tas bort, trots att granbarkborrarna inte finns kvar i döda träd.

Gålö naturreservat, foto: Privat

Föreningen Skydda Skogen, gruppen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap och flera naturvårdsengagerade personer betonar att granbarkborren är en del av det naturliga skogsekosystemet. Barkborren är viktig eftersom den skapar död ved- som är en bristvara i dagens skogslandskap. Död ved ökar den biologiska mångfalden eftersom många insekter, fåglar, mossor, lavar och svampar lever på och i den. Att avverka och frakta bort döda träd gör så att biologisk mångfald avvecklas istället för att utvecklas i naturreservaten. Det motsäger naturreservatens syfte att skydda natur och ekosystemet.

Men det är också av säkerhetsskäl som döda träd tas bort, enligt Skärgårdsstiftelsen:

– Om granarna skulle få stå kvar och ruttna skulle de om fem-tio år börja falla och utgöra en stor fara. Det mesta måste tas bort, säger Anders Berglund, skärgårdsstiftelsens förvaltare i en artikel.

Det är ett rent ut sagt vilseledande och larvigt argument menar Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. De kräver att Skärgårdsstiftelsen avbryter de planerade avverkningarna i naturreservaten Gålö, Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö och Nåttarö.

-Våra skyddade skogar är inte trygga trädgårdar eller välskötta parker med likåldriga träd och ska inte vara det heller.

Att med hjälp av en aborist ta ned några av de träd som kan falla vid en vandringsled borde vara tillräckligt. Naturreservat ska vara till för att skydda naturens ekosystem och inte vara enbart ett rekreationsområde för människor.

Skriv under mot avverkning pga granbarkborre i skogar med höga naturvärden!

Läs även

Flera organisationer: Stoppa avverkningar av skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

Skandal: Flera värdefulla skogar avverkas på grund av barkborre

Sveaskog avverkade för granbarkborre: fällde gamla tallar och lövträd