Nyheter!

Greenpeace Ryssland, SPOK – Karelen, Skydda Skogen och Jordens vänner Sverige har träffat IKEA och deras dotterbolag Swedwood och överlämnat 180.000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med flera krav.

Läs det gemensamma uttalandet här

Namnunderskrifterna har Skydda Skogen samlat in med hjälp av organisationerna SumOfUs och Rainforest Rescue. Namnlistorna innehåller krav på att Ikea ska förändra sitt skogsbruk i ryska Karelen och sluta avverka intakt naturskog.

Skydda Skogen kommer att fortsätta med kampanjen och att samla in namnunderskrifter till dess att Ikea offentligt tillkännagivit att de kommer att bättra sig och sluta avverka intakt naturskog!

 

Gör din röst hörd, skicka brev till IKEA – Swedwood!

 

Bakgrund

I Nordeuropa fanns tills relativt nyligen stora sammanhängande urskogsområden. Rester av dessa återfinns fortfarande, med fungerande ekosystem, i en hästskoform från fjällskogarna i Norge och Sverige över till gammelskogarna i de finska lappmarkerna till de urgamla naturskogarna i nordvästra Ryssland.

Men det är en mindre del som återstår i Fennoskandia. I Karelen t.ex finns idag bara strax över 10 procent* gamla naturskogar kvar, enligt en befintlig kartläggning av skogar med höga naturvärden utförd av ryska naturvårdsexperter. Utländska bolag, bland annat svenska Swedwood och IKEA, har i jakten på billig skogsråvara sökt sig till regionen och avverkar oavbrutet urgamla naturskogar, helt i strid med de löften man ger sina egna kunder. Jättelika kalhyggen tas upp i tidigare i stort sett orörda skogar med månghundraåriga träd, och de ovärderliga skogsekosystemen krymper hastigt. Silverfuror som började gro en gång för många hundra år sedan avverkas. Det skogsbruk som bedrivs kan liknas vid gruvbrytning.

IKEA hävdar i sin marknadsföring att den träråvara man använder har producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, och att kunderna inte behöver oroa sig för att det ska finnas trä från skogar med höga naturvärden i de möbler som säljs på IKEA. Detta är en stor lögn. Gammelskogssvirket finns i IKEAS möbler. IKEA vilseleder medvetet sina kunder och väljer att gömma sig bakom en miljöcertifiering – FSC – vars trovärdighet ofta, och med rätta, har satts ifråga.

Föreningen Skydda Skogen och Jordens vänner, Sverige, har under senaste åren noga följt och dokumenterat IKEAs verksamhet i Karelen. Bevisen finns. Vi menar att IKEA genast måste sluta ljuga, samtidigt som man avbryter sina planer på att exploatera ytterligare tusentals hektar gammelskog i ryska Karelen och Ryssland. Om något bolag i världen har kapital och makt att göra om och göra bättre, så är det IKEA. Bolaget skulle om man ville kunna påverka beslutsfattare och konkurrenter att avstå från att hugga gammelskogar, för att istället gå över till ett naturnära skogsbruk i sekundärskogar som redan är brukade.

Du som läst detta, skriv under följande brev med krav och uppmaningar och skicka brevet direkt till IKEA och deras skogsbolag Swedwood:

 

Till de ansvariga på Swedwood och IKEA

Hej!

Jag skriver till er därför att det skogsbruk ni bedriver i ryska Karelen oroar mig djupt.

Eftersom ni är en av världens största möbeltillverkare och en mycket stor konsument av virke påverkar er verksamhet inta bara människor och natur på ett lokalt plan utan även de skogliga ekosystemen på en global nivå. I och med er storlek har ni ett mycket stort ansvar i såväl ekologiska som sociala frågor. Samtidigt har ni de ekonomiska resurserna för att verkligen ta ansvar på ett bra sätt i de områden ni verkar.

Jag vädjar därför till er att:

1. Tala sanning IKEA!

2. Sluta omedelbart att avverka skogar med höga naturvärden.

3. Avsätt de kvarstående arrenderade gammelskogarna i ryska Karelen.

4. Byt koloniala mönster mot verksam politisk naturvårdspåverkan.

5. Vidta åtgärder för ett trovärdigt IKEA.

Hälsningar/

 

Läs de fullständiga kraven med motiveringar nedan:

1. Tala sanning IKEA!

”Lågt pris – men inte till vilket pris som helst”. Så hävdar IKEA i sin marknadsföring att företagets produkter produceras på ett miljömässigt hållbart sätt och att gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden inte avverkas eller används som råmaterial av IKEA. Men att sälja massproducerade trävaror till så lågt pris och hävda att de producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt visar på en ekvation som inte går ihop. IKEA håller låga priser till vilket pris som helst. I den andra änden av ekvationen får natur och människa betala. Utförlig dokumentation finns kring hur IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood regelmässigt avverkar gammelskogar i ryska Karelen.

2. Sluta omedelbart att avverka skogar med höga naturvärden.

IKEA – Swedwood måste öppet deklarera att de inte kommer att fortsätta att avverka eller köpa skogsråvara från gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden eller områden planerade för skogsskydd i Karelen och i resten av Ryssland. Inventerare från organisationen Skydda Skogen samt ryska naturvårdsexperter har dokumenterat att IKEA genom Swedwood kalavverkar och planerar att avverka urskogsartade skogar. Dessa skogar är livsmiljöer för en stor mängd skogslevande arter som idag är på tillbakagång i hela nordvästra Europa. Många av de träd som avverkas är tallar och granar som har nått de imponerande åldrarna av 200-600 år.

3. Avsätt de kvarstående arrenderade gammelskogarna i ryska Karelen.

IKEA måste säkra skydd av de skogar med höga naturvärden som de idag arrenderar i Ryssland, så att andra investerare inte kan förstöra dem. Eftersom IKEA är ett av världens mest lönsamma och rika trävaruföretag är det ett rimligt krav. Det är det minsta bolaget kan göra för att försöka gottgöra för de tusentals hektar gammelskog som bolaget förstört.

4. Byt koloniala mönster mot verksam politisk naturvårdspåverkan.

IKEAs sätt att bedriva skogsbruk i ryska Karelen följer samma koloniala mönster som vi sett västerländska företag följa i många andra delar av världen. Kryphål i den politiska styrningen och lagstiftningen utnyttjas för att komma åt billig skogsråvara. IKEA måste bryta denna kolonialism omedelbart. Istället måste IKEA ta regionalt ansvar och använda sitt inflytande som viktig investerare i Karelen för att påverka regeringen där till att anta en ansvarsfull och verkligt hållbar naturvårdspolitik.

5. Fyra åtgärder för ett trovärdigt IKEA.

Vill IKEA verkligen göra det som de ljuger om att de gör idag, så kan bolaget börja med:

a) Verklig dialog med lokalbefolkningen och naturvårdsorganisationer

IKEA – Swedwood borde bjuda in till och föra dialog med skogens olika intressenter så som lokalbefolkning, mångbrukare, ekoturismföretagare och annan lokal näringsverksamhet samt naturvårdsorganisationer. Kring själva skogsbruket och skydd av skogar med höga naturvärden bör dialog hållas med exempelvis Skydda Skogen och den ryska miljöorganisationen SPOK.

b) Tydlig redovisning av naturvårdsambitionerna

IKEA – Swedwood måste publicera tydliga lättanvända kartor över sina planer för naturvård (även GIS-kartor). IKEA och Swedwood har hävdat att de frivilligt undantar stora arealer naturskog från skogsbruk. Då organisationen Skydda Skogen granskade de svårtydbara kartorna de publicerat visade det sig att en inte obetydlig del av avsättningarna tycktes vara sådant som krävs enligt rysk lag, så som buffertzoner mot vatten, och inte enbart bolagets frivilliga avsättningar av skogar med höga naturvärden. Det måste bli tydligt vad, var, hur mycket, hur långsiktigt och exakt vilka gränser IKEA/Swedwoods naturvårdsavsättningar har. Detta, så att olika intressenter tydligt kan granska om IKEA verkligen avstår från att avverka alla skyddsvärda skogar.

c) Att färdigställa kartläggningen av skogar med höga naturvärden

IKEA – Swedwood bör inom närmaste 3 – 6 månaderna göra klart sin kartläggning av skogar med höga naturvärden inom arrenderat område och inbjuda till dialog med alla intressenter inklusive Karelens regering om hur de ska skydda dessa skogar. Tills detta är klart måste Swedwood göra uppehåll i sina avverkningar i skogar med dokumenterat höga naturvärden och i skogar som med stor sannolikhet har höga naturvärden.

d) Att introducera ett naturnära skogsbruk i redan brukade skogar.

Den makt som ett så stort bolag som IKEA – Swedwood har borde användas till att introducera och bana vägen för ett hållbart naturnära skogsbruk i redan exploaterade, sekundära skogar i Karelen och Ryssland. IKEA – Swedwood skulle därigenom kunna inspirera andra skogsbolag och den ryska staten till en förbättrad och förändrad skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk som inte bidrar till utarmning av biologiska och sociala värden.

Läs mer om situationen för Karelens naturskogar här

Initiativtagare till IKEA-kampanjen är organisationen Skydda Skogen

www.skyddaskogen.se

*Alla mindre gammelskogsområden har ej kartlagts ännu, viket gör siffran på strax över 10 procent ungefärlig. Ytterligare arbete med att identifiera mindre områden av gammal naturskog, skulle förmodligen öka procentsatsen över kvarvarande gammal naturskog lite.

Varje dag krymper arealen urskogsartad naturskog i Norra Europa.