• I Sverige finns 23 miljoner hektar skogsmark (Källa: http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Fakta-om-skogen/).
  • 61 procent av den produktiva skogsmarken är under 60 år (Riksskogstaxeringen).
  • Mellan 1960 och 2012 har 11,6 miljoner hektar slutavverkats, cirka hälften av den produktiva skogsmarksarealen (Riksskogstaxeringen).
  • Över 90 procent av den svenska skogen har påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt. (Larsson, A. (red) (2011). Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala.)
  • Med dagens utveckling kommer all äldre skog utanför skyddade områden att avverkas inom 20 år (SCB & Naturvårdsverket (2015). Skyddad natur den 31 december 2014. Statistiska meddelanden MI 41 SM 1501; http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/MI0603_SM_MI41SM1501.pdf)
  • Åldersfördelningen (se figur) är mot yngre bestånd.

åldersfördelning i svensk skog