Grön sköldmossa. Ofta växer bara enstaka sporkapslar på en låga. Foto: Larsgunnar Nilsson

Mark- och miljödomstolen i Växjö införde ett intermistiskt förbud mot avverkning i en skog i Blekhem, Västerviks kommun där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Detta efter att Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsens så kallade icke-beslut om att markägaren fick avverka skogen. Men skogen var redan avverkad i början av oktober.

-Detta är ett tydligt exempel på konsekvenserna av att Skogsstyrelsen allt som oftast struntar i att tillämpa både nationell och europeisk miljölagstiftning. Om Skogsstyrelsen hade gjort sitt jobb från början så hade detta inte hänt, kommenterar representanter i Tjusts Fågelklubb.

Interimistiskt förbud mot avverkning

Mark och- miljödomstolen införde ett interimistiskt förbud mot avverkning i skogen i slutet av oktober. Men då var det redan för sent. För Skogsstyrelsen hade redan godkänt att markägaren fick börja avverka tidigast den 29 september 2021 och Blekhems Egendom Aktiebolag utförde avverkningen snabbt därefter.  Johan Nordenfalk, vd på Blekhems Egendom Aktiebolag skriver i ett yttrande till Växjö Tingsrätt:

-Vi har inte haft kännedom om att ärendet överklagats till Mark- och miljödomstolen. Först efter det att vi genomfört avverkningen fattade domstolen ett interimistiska beslut.

Skogsstyrelsen hade tidigare meddelat Tjust Fågelklubb att de inte skulle gå vidare med tillsyn i den avverkningsanmälda skogen med grön sköldmossa. Myndigheten bedömde att grön sköldmossa enligt rödlistan 2020 är livskraftig och att det finns gott om den i Kalmar län.  Men enligt den svenska Artskyddsförordningen §§ 8 och 15 är grön sköldmossa en skyddad art. Dessutom är grön sköldmossa en art viktig att bevara i Europa, enligt EUs art- och habitatdirektiv.

Så här ser det ut nu efter avverkningen av skogen, foto: Magnus Kasselstrand

Skogsstyrelsen förlitade sig på skogsentreprenören

Det var av denna anledning som Tjusts Fågelklubb i oktober överklagade Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Men tyvärr så förlitade sig myndigheten på att skogsentreprenören själv, som lovat ta hänsyn vid avverkningen, kunde ta ansvar för artskyddet och skulle kunna avverka utan att påverka den gröna sköldmossan. Detta trots att Skogsstyrelsen är skyldig att säkerställa att den fridlysta mossan kan fortleva i området i enlighet med Artskyddsförordningen.

Signalarten grön sköldmossa talar om att ett område har höga naturvärden.
Foto: Magnus Kasselstrand.

Skogsavverkning största hotet

Skogsavverkning och brist på död ved är de största hoten mot grön sköldmossa, enligt Artdatabankens Artfakta. I dagens skogar är det ont om döda träd som dött en naturlig död. Därför är det bra för sköldmossan att lämna tillräckligt stora arealer naturskog med gott om död ved ifred och inte bruka dessa arealer med modernt, så kallat rationellt, skogsbruk.

LÄS den tidigare artikeln om detta: Mark -och miljödomstolen stoppar avverkning av skog med grön sköldmossa