Över 60 hektar skog med höga naturvärden är nu avverkningsanmäld vid Gallsjön i Vimmerby kommun, Småland. I helgen var medlemmar från Skydda Skogen och skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb där och inventerade. Flera naturföreningar har försökt få till skydd för hela det artrika skogsområdet vid Gallsjön, ett område på över 300 hektar. Men istället ska markägaren avverka mer och varken Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen agerar.

Inventering i en ny avverkningsanmälan vid Gallsjön. Foto: K Bäck

Ideella inventerare har tidigare hittat över 400 naturvårdsarter vid Gallsjön. Det är många rödlistade och ovanliga arter som mosippa (EN), knärot (VU), rynkskinn (VU), gräddticka (VU) och garnlav (NT). Rynkskinn är en indikator för urskogsartad skog och gräddticka är en sällsynt gammelskogsindikator. Gräddticka har bara hittats en gång tidigare i Småland. Det är många 300-åriga tallar, gamla granskogar, bergbranter, våtmarker och orörda vattendrag i området. (EN= Endangered, starkt hotad, VU= vulnerable sårbar, NT= near threatened, nära hotad)

Rynkskinn (VU), fler ulltickor (NT) och mer knärot (VU)

Skogen som inventerades i helgen har lika höga naturvärden som den övriga skogen. Fler rynkskinn (VU), och ulltickor (NT) påträffades och mer knärot (VU). Inventerarna såg och hörde även spillkråka (NT), mindre hackspett (NT), talltita (NT) och hittade spår av tjäder. Jan Brenander från skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb säger:

-Det är en skandal att myndigheterna ännu inte har skyddat hela det här skogsområdet och nu har markägaren avverkningsanmält mer skog. Vi har inte råd att förlora detta naturarv! Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål.

Medlemmar från Skydda Skogen och Oskarshamns Fågelklubb i den oskyddade skogen vid Gallsjön. Foto: Privat
Skogen i avverkningsanmälan, foto: Privat

Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län

Naturskyddsföreningen har tidigare kontaktat Länsstyrelsen i Kalmar län flera gånger. Myndigheten har besökt området och konstaterat att naturskogsområdet är mycket skyddsvärt. Men samtidigt har Länsstyrelsen sagt att de inte har tillräckligt med medel till skydd och att de inte prioriterar barrskog.  Gallsjön räknas inte heller som en prioriterad skogstyp enligt Kalmar läns strategi för formellt skydd av skog. Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län.

Miljömålen går inte att nå med nuvarande budget och styrmedel

I Kalmar län är endast cirka 3 % skog formellt skyddad. Enligt Sveriges miljömål skulle 20 % av arealen i länet haft ett representativt skydd år 2020. Länsstyrelsen har i uppföljningen av miljömålen konstaterat att de inte kan nå målen med nuvarande budget och styrmedel. Skogsgruppen i Oskarshamn framhåller att området måste ha ett formellt skydd och ingå i den regionala skogsstrategin för Småland och för landskapsplanering av skogen i Småland.

Del av den avverkningsanmälda skogen vid Gallsjön. Foto: K Bäck

Skogsgruppen stoppade avverkning 2019

En del av området vid Gallsjön var avverkningsanmält redan 2019 men när skogsgruppen i Oskarshamn uppmärksammade Skogsstyrelsen på områdenas höga naturvärden registrerade myndigheten skogen som nyckelbiotop och avverkningsplanerna stoppades. Eftersom hela skogsområdet vid Gallsjön är fortsatt oskyddat kan fler delar av skogen riskera avverkning och gallring.

Kontakt: Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, jan.brenander@gmail.com, tel. 070-326 58 09

Läs även:

Unikt skogsområde med 400 naturvårdsarter förstörs vid Gallsjön

Gallsjön måste få skydd från avverkning

Gallring hotar oskyddat naturskogsområde i Kalmar län