Hundratals av orkidén guckosko finns i skogen. Foto:Privat.

Utanför Gimå i Bräcke kommun, Jämtland, är en skog med hundratals fridlysta orkidéer avverkningsanmäld. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp, som är en del av Naturskyddsföreningen, har skrivit till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och begärt en artskyddsutredning och tillsynsåtgärder för att stoppa avverkningarna. Men Länsstyrelsen svarar att de tänker ”avsluta ärendet utan åtgärd”.

Skogen har nyligen inventerats ideellt och i den påträffades orkidéerna guckosko (hundratals), knärot (VU), brudsporre, Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, tvåblad och ängsnycklar. Alla dessa arter är fridlysta i hela landet enligt 8§ och ska skyddas enligt Artskyddsförordningen. Orkidén knärot är precis som guckosko beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer, skriver Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp i ett brev till Länsstyrelsen. Den är känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning, vilket sker om skogen avverkas. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp skriver:

-På grund av att knärot minskar kraftigt i skogslandskapet höjdes arten till hotkategori VU (sårbar) i rödlistan för 2020. Även övervakningslokaler med besök vart tredje år föreslås. Forskning visar att det krävs hänsynsytor på minst 0,5 hektar att för att arten inte ska ta skada vid avverkning av intilliggande skog (Johnson, 2014).

I skogen finns även andra rödlistade arter som kolflarnlav (NT), mörk kolflarnlav (NT), vedflamlav (NT), vedskivlav (NT) och dvärgbägarlav (NT). De visar att det finns en lång skoglig brandkontinuitet med kontinuerlig tillgång på död ved. På sälgarna växer det lunglav (NT). Även flera tjädrar fanns i skogen, som också är fridlysta i hela landet enligt 4§ i Artskyddsförordningen.

Men inget av detta tar Länsstyrelsen fasta vid. Istället skriver de i sitt svar att de kommer att ”avsluta ärendet utan åtgärd då det är Skogsstyrelsen som har tillsynsansansvaret för artskyddet i samband med skogsbruk och avverkningsanmälningar”. De skriver också:

-Att en avverkningsanmälan berör en fridlyst art behöver inte heller per automatik innebära att det inte går att genomföra någon form av avverkning där. Genom att anpassa metoder så kan man ofta kombinera ett aktivt skogsbruk med bevarandet av naturvärden och arter i områden som hyser vissa naturvärden.

Mer eller mindre öppen myrmark ingår i det avverkningsanmälda området. Foto:Privat.
Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen. Foto:Privat.

 Artikeln skriven av Kristina Bäck