Skydda Skogen stödjer och deltog på Klimatriksdagen som ägde rum vid Stockholms universitet den 4-6 maj 2018. Klimatriksdagens främsta uppgift är att rösta fram konkreta klimatförslag, som lämnas över till Sveriges riksdag. 

Skydda Skogen skrev två motioner till Klimatriksdagen;

Motion 231 – Skydda kollagret i de svenska skogarna (författad av Sebastian Kirppu, Amanda Tas, Anders Axner, Lena Wallin och Roger Bydler). Denna motion vann på Klimatriksdagen och blev en av 12 motioner som överlämnades till representanter för Sveriges riksdag den 6 maj.

Föreslagna åtgärder:

1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent. 

2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas. 

3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager. 

 Motion 56 – Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden (författad av Kristina Bäck och Stig-Olof Holm)

Föreslagna åtgärder:

1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring av blandskog efter avverkning. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg föryngras där dessa arter fanns naturligt tidigare. Detta för att klimatsäkra skogen, främja biologisk mångfald och bidra med fler ekosystemtjänster 

2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.

Föreläsningar om skog på Klimatriksdagen

På Klimatriksdagen den 5 maj föreläste skogskämpen Sebastian Kirppu om den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesbruk inför en fullsatt publik. Amanda Tas, miljövetare och ideell naturvårdare, höll i en utomhusföreläsning om skog, klimat och biobränslen. Stig-Olof Holm, talesperson för Skydda Skogen, föreläste om hur skogen kan klimatsäkras genom att öka lövinblandningen och andelen blandskogar istället för att ha planterade monokulturer av tall eller gran. Dessa skogar är mindre känsliga för svamp- och insektsangrepp, stormar och klimatförändringar. Rebecka le Moine, miljöhjälte 2017 och initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag, pratade om klimat och biologisk mångfald, och varför den biologiska mångfalden är viktig för oss människor och alla andra arter på jorden.

En sammanfattning av föreläsningar, aktiviteter, workshops och motioner från Klimatriksdagen finns att lyssna på i pod-version Take Action Talks.

Amanda Tas från Skydda Skogen blir intervjuad om skog och klimat (tid: ca 1:10:00-1:18:00).

Foto: Rebecka le Moine

Den 6 maj avslutades Klimatriksdagen med en klimatmarsch från Humlegården till Mynttorget där över 1000 personer deltog.