PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas nu av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats vars miljöer nu hotas förstöras eller skadas. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.

Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 kända rödlistade arter. Trots detta hotar nu en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

Se mer i vårt bifogade pressmeddelande.

För mer information:
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen och ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
0768 – 36 99 70

* Yxsjöområdet: miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploatering, konflikter och lösningar (Nolbrant 2015).

Skydda Skogen
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening