Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsbruket skapar själv förutsättningar för granbarkborren

Larvgnag under granbark. Foto:Harald Kloth via Wikipedia

I ett pressmeddelande skriver Skogsstyrelsen att granbarkborren har angripit 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige, främst i Götaland. Den varma och torra sommaren anges som ett skäl. Samtidigt skapar det svenska skogsbruket ”precis det landskap av storskaliga störningar som granbarkborren älskar”, enligt Skogsstyrelsen. Klimatförändringarna borde tvinga skogsindustrin att ändra inriktning, menar Skydda Skogen.

Granborren trivs i skogar där ”alla träd är ungefär lika stora och lika gamla”, skriver Skogsstyrelsen. Alltså främst i barrplanteringar, vilket det finns gott om i södra Sverige. Det blåser ofta ner träd i kanterna av dessa skogar och där många träd dör samtidigt, som vid en storm, trivs granbarkborren. Granarna blir stressade när det är torrt och varmt, vilket granbarkborren känner av. 

Klimatförändringarna borde tvinga skogsindustrin att ändra inriktning. Det varmare vädret ökar problemen med granbarkborren, och därför måste skogsindustrin överge den ensidiga satsningen på barrskog. Det är människan som gjort att skogen är så barrdominerad, varför en återgång till blandskog på många ställen i Sverige är önskvärd. 

Stig Olof Holm talesperson i Skydda Skogen har skrivit debattartiklar och hållit i föreläsningar om hur man klimatsäkrar skogen. Han säger:

– Vi i Skydda Skogen vill värna den biologiska mångfalden, och vi vänder oss emot ett schablonartat skogsbruk som tar stora risker.

De risker Stig-Olof Holm menar skogsbolagen tar är att de gör skogen mindre ”klimatsäker”. Den skog som avverkas ersätts alltid med tall eller gran. 

– De skapar en monokultur som inte bara minskar den biologiska mångfalden, men som också är extra utsatt vid klimatförändringar. När klimatet blir varmare kommer svampar och insekter trivas bättre och med bara en trädsort kan det komma att bli masspridning på infektioner och angrepp. I stället bör skogen ”klimatsäkras” genom återbeskogning av varierande blandskogar efter avverkning.

I naturskogar blir ofta träd väldigt gamla innan de dör och de dör dessutom långsamt. Dessa skogar innehåller också träd av många olika åldrar. Då blir det stora avstånd mellan varje nydött träd och svårare för granbarkborren att etablera sig.

– I en riktigt stor naturskog är granbarkborren en sällsynt art, skriver Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen driver en kampanj för att skogsägare ska klimatsäkra skogen, samt möjliggöra fler ekosystemtjänster. De är bekymrade över att enbart cirka 10 procent av skogen numera föryngras naturligt.

Källor: Skogsstyrelsen, Natursidan, Expressen