Skogsfibbla.
Foto: Torbjörn Tyler

Hökfibblor – med det latinska släktnamnet Hieracium – är blommor som försvinner. Enligt en undersökning av utrotningshotet för växter i Europa har Sverige flest hotade arter utanför Medelhavsområdet. Oväntat är att i Sverige växer också globalt hotade arter. Sverige har, enligt undersökningen, många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns i Sverige, spolfibbla till exempel. Enligt Artfakta SLU riskerar 30 fibblearter att dö ut i Sverige inom en mycket nära framtid. Fler än 300 fibblearter riskerar att minska och försvinna inom en kortare eller längre tidsperiod.

Skogs- och hagfibblor – “en ekologisk katastrof”

I början på 1900-talet kunde inventerare, utan bil, på samma dag hitta 50 – 100 Hieraciumarter. Idag, med bil, endast en bråkdel, kanske ett tiotal skogsfibblor, som är den grupp som minskar mest. Inventerare besökte platser i Småland och Dalarna. De jämförde sedan resultatet av inventeringarna med insamlingar av Hieraciumarter från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I en artikel i Svensk botanisk tidskrift 104:4 (2010) redovisas resultatet av undersökningen. ”På lokalnivå är förändringarna så drastiska att man måste tala om en ekologisk katastrof ”.

Möfibbla, Hieracium placibile – endast i Sverige

Även möfibbla växer endast i Sverige och här är endast ett par växtplatser i Dalarna kända. Senaste gången någon såg möfibbla var år 1950. “Föga är känt om artens ekologi men sannolikt växte den i utglesad/kulturpåverkad äldre barrskog… Trakthyggesbruk liksom förtätning av skogen till följd av upphörd hävd är troliga hot.” Sv.Bot.Tidsk. 104:4. Artfakta SLU skriver att “utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat” och att “Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer.”

Fibblelokaler försvunna – ungskogar med gran och kalhyggen i dess ställe

Den flitige fibblesamlaren Magnus Östman skrev 1902 ”Eftersom alla mina skogsfibblor växa på lika lokaler … må här lämnas beskrifning på sådan Hieracium-mark. Det är mossig ngt fuktig granskog, ”grannor” (”in abiegno hylocomiososubpaludoso et subumbroso”)”. På 2000-talet besökte inventerare några av de platser i gränstrakterna mellan Hälsingland och Härjedalen där Östman sett många fibblor. Nästan bara kalhyggen, planterade ungskogar med gran och contortatall växte på dessa platser. Inte en enda fibbla växte på ett par av de platser där Östman sett de flesta fibblearterna. År 2010 var 23 fibblearter beskrivna som akut hotade (CR) i rödlistan. Men nya fynd av dessa 23 akut hotade arter var bara 14 stycken.

Skogsfibblor akut hotade

Det trettiotal skogsfibblor som riskerar att försvinna från Sverige och världen växer alla i löv/barrblandskog. Skogsfibblorna har svårt att sprida sig till en ny växtplats när skogen är uppstyckad eller fragmenterad av skogsbruk. Skogsfibblorna kan växa på branter otillgängliga för skogsbruk. Dessa branter är viktiga kvarvarande växtplatser för fibblorna. Men en liten grupp fibblor, avskurna från andra lämpliga växtplatser, kan inte fortplanta sig. Isolerade av omgivande kalhyggen dör de så småningom ut.

Valpfibbla hieracium canipediforme Foto: Torbjörn Tyler

Mossig granlund”, ”löväng” och ”björkbacke”

De pressade tiotusentals insamlade fibblorna i herbarierna har etiketter med uppgift om var fibblorna växte för mer än 100 år sedan. Mossiga granlundar, lövängar och björkbackar är de vanligaste miljöangivelserna. En “mossig granlund” benämns idag ”äldre örtrik granskog”. Det är där skogsfibblorna, Hieracium sect. Hieracium, växer idag också. Äldre örtrik granskog blir allt ovanligare. Växter och svampar är grundläggande för livet på jorden. Utan dem överlever vi inte. Ändå är kunskapen dålig om hur stor utrotningsrisken är för världens växter. Endast en mindre del av växterna, liksom svamparna, har en bedömning av hur stor risken är att de dör ut i världen.

Källor:

Holz, H.,Segar, J., Staude, I.R., Assessing extinction risk across the geographic ranges of plant species in Europe här

Karlsson m.fl. (2005) och Tyler & Bertilsson (2009). Hotade hökfibblor i södra Sverige – en preliminär rödlista. I SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 104:4 (2010) här

Artfakta SLU här

IUCNs, Internationella naturvårdsunionens, rödlista över hotade djur-, svamp- och växtarter – Livets barometer här

Om biologisk mångfald här

Film: 1 Varför skall vi bry oss om hökfibblor? komprimerad här