Hotad skog vid Gallsjön i Kalmar län. Foto: Jan Brenander

Vilka planer har kommuner i Kalmar län och övriga skogsägare för landskapets
framtida utveckling? Naturskyddsföreningen i Kalmar bjuder in alla som är intresserade av vad som sker med naturen i Kalmars närområde till en träff med nätverket ”Skogsgruppen i Kalmar”

Datum: Söndag den 14 januari 2024
Tid: 15.00 – 18.00
Plats: Skälby gård, Skälbyallén, 392 38 Kalma
r, Lokal: Vita huset

Program

15:00 Välkomna! Claes Gårdinger, ordförande för Naturskyddsföreningen i Kalmar, hälsar välkommen.

Presentationsrunda

Hur vill gruppen gå vidare som en proaktiv Skogsgrupp?
Anders Nylander, samordnare för Skogsgruppen i Kalmar, summerar vad som beslutades förra mötet och presenterar ett diskussionsunderlag om hur skogsgruppens arbete kan utvecklas under 2024.

Tid för frågor och diskussion. Fundera över hur du vill att gruppen ska arbeta vidare framöver.

15:45-16:00 Hur mycket skog äger kommunerna i Kalmar län?
Skydda Skogen genomförde 2022 en enkätundersökning, där samtliga kommuner i Kalmar län ombads
svara på frågor om kommunens skogsinnehav. Frågor ställdes bland annat om hur mycket skog varje
kommun äger, om man har en policy för hur skogen ska brukas och om det finns naturreservat på
kommunens marker. Nils-Erik Norrby från Skydda Skogen redovisar resultatet och beskriver vilka ytterligare frågor som kan vara aktuella att ställa.

Paus och fika

16:30-16:50 Vilket intresse har Kalmar kommun av att bevara ett landskap till kommuninvånarnas bästa?
Vilka planer har Kalmar kommun gällande sina markområden? Krafslösaskogen är ett av Kalmar kommuns största sammanhängande stadsnära skogsområden och sträcker sig från motorvägen E 22 i väster till Horsö och Norrö i öster; från Strängenäs i söder till Vässlö fält i norr. Området fyller en viktig funktion ur bevarande- och rekreationssynpunkt. Men nu har kommunen planer på att dra vägar och exploatera delar av området. Vilka konsekvenser innebär detta?

Mats Blomberg, skogsmästare, beskriver Kalmar kommuns planer i detta ärende.

16:50-17:10 Hur mår Guds natur?
Svenska kyrkan äger stora skogsområden i Kalmar län. Hur förvaltas dessa skogsområden idag och
vilka ambitioner finns på sikt? Amie Ringberg, företrädare för Himmel och Jord, berättar om skogsförvaltningen i Växjö stift, vad som är på gång och hur vi kan påverka.

17:10-17:30 Är det inte dags att ta tag i taktpinnen?
Naturvården reagerar på ingrepp och hot mot våra skogar. Ofta är det nödvändigt, men samtidigt en
otacksam roll. Vi blir ”nej-sägare” och ”miljömuppar”. Varför då inte agera mer proaktivt? Vi kan föreslå nya reservat, grön infrastruktur och insatser för hotade arter. Det finns många skäl för det – allt ifrån arters egenvärde till högre intäkter för kommuner. Per Jiborn, skogsansvarig i Naturskyddsföreningens länsförbund i Kalmar län, skissar på hur vi kan gå till väga.

17:30-18:00 Summering och planering inför nästa möte våren 2024.

Markera datum i almanackan, sprid detta till intresserade i er närkrets och kom på mötet och bidra till en kraftfull Skogsgrupp!

Meddela oss gärna om ni kan vara med den 14 januari, så att vi har en uppfattning om hur många som kommer:

Anders Nylander: anders.g.nylander@gmail.com, 070-631 36 09
Nils-Erik Norrby: nils-erik.norrby@proton.me, 072-525 18 48

Ladda ner inbjudan till mötet här.

Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter. Välkomna!