Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogskurs hölls i avverkningsplanerade skogar i Hedlandets naturreservat

I Hedlandets naturreservat hölls en skogskurs i Sveaskogs avverkningsplanerade skogar helgen 18-19 december med 15 deltagare. Amanda Tas (sittande) från Skydda Skogen höll i kursen. Foto: Michael Lander

Innan jul ordnade medlemmar i Skydda Skogen en skogskurs om inventering och skogens arter i Hedlandets naturreservat i Södermanland. Skogarna som inventerades är avverkningsplanerade av Sveaskog som äger marken. Stora delar av naturreservatet ska Sveaskog avverka framöver i produktivt syfte, något som inte många av reservatets besökare vet om.

Sveaskog äger marken och enligt beslut och skötselplan får de bedriva produktivt skogsbruk i naturreservatet. Naturreservatet är på 1 353 hektar och flera skogsområden har Sveaskog redan avverkat och även markberett i reservatet. Amanda Tas från Skydda Skogen höll skogskursen. Kristina Bäck, en av initiativtagarna till skogskursen säger:

– De finaste skogarna i västra delen av reservatet är nu planerade för avverkning under de kommande åren, vilket framgår mycket otydligt av en karta längst bak i reservatets skötselplan. I dessa skogar är det många besökare som vandrar, plockar bär och svamp och njuter av naturen. Men tyvärr är det få som verkar känna till att skogen de går i ska Sveaskog avverka. Jag hoppas att fler kommer att protestera och det är även en anledning till att vi håller en skogskurs.

Det var cirka 15 deltagare på skogskursen. Foto: Michael Lander

Ullticka, tallticka och vedtrappmossa

I de avverkningsplanerade skogarna finns naturvärden med rödlistade arter men även vandringsleder, vindskydd och eldplats. De planerade avverkningarna kommer att påverka hela reservatet som besöksmål. Under Skydda Skogens skogskurs påträffade kursdeltagarna rödlistade arter som vedtrappmossa (NT), ullticka (NT), tallticka (NT) och även havsörn (NT) som har sina boplatser vid Hjälmaren.  Flera signalarter såg deltagarna också som gullockmossa, platt fjädermossa och blåmossa.

Ett 80-tal naturvårdsarter varav 32 rödlistade arter är inrapporterade sedan tidigare till SLU:s Artportal i de avverkningsplanerade skogarna bara under 2021. Medlemmar i Sörmlands skogsgrupp och Skydda Skogen har inventerat skogarna ideellt under hela det gångna året. Exempelvis så har inventerare observerat de skogslevande fåglarna järpe, tjäder, spillkråka, talltita och sparvuggla vid flera tillfällen. Alla dessa fåglar är fridlysta enligt Artskyddsförordningen §4. Orkidéerna knärot och fläcknycklar samt grön sköldmossa ska vara skyddade enligt §8 och revlummer enligt §9 i Artskyddsförordningen.

Bo Karlsson, ordförande i Katrinholms naturskyddsförening, var med en dag och visade många arter. Från vänster Kristina Bäck, Bo Karlsson, Sten Lindeberg och Hanna Nordin, foto: Michael Lander
Många arter finns på gamla aspar. Foto: Michael Lander

Två FSC-klagomål har skickats

I december 2021 och året innan har Skydda Skogen skickat FSC-klagomål till Sveaskog och dess certifierare, eftersom Sveaskog är ett FSC-certifierat bolag. Certifieringen innebär att man som skogsbolag och skogsägare ska utföra ett hållbart skogsbruk. Kristina Bäck säger:

-Det skogsbruk som FSC-certifierade Sveaskog utfört hittills i reservatet sker med tunga maskiner som gallrar, kalavverkar, markbereder och kör sönder mark. Ett sådant skogsbruk är inte hållbart, särskilt inte i ett naturreservat.

Om Sveaskog avverkar de inventerade skogarna strider det bland annat mot Princip 1 i FSC standarden som handlar om lagefterlevnad: ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”. Artskyddsförordningen är ett exempel på en av de förordningar som Sveaskog skulle bryta mot eftersom flera av de arter som finns i skogen ska vara skyddade enligt den.

Läs gärna tidigare artiklar om naturreservatet Hedlandet: Skydda Skogen skickar FSC-klagomål om planerade avverkningar i Hedlandets naturreservat, Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen av vindkraft, Upprop till Eskilstuna kommun: Agera för naturen och klimatet