– frivillig naturvård fungerar inte

Skogsnäringen håller på att köra det svenska naturkapitalet i skogen i botten – med berått mod. Men näringen har hittills av strategiska skäl aldrig erkänt detta – det kunde ju påverka råvarutillförseln negativt.

Nu medger dock Holmen Skog att gammelskogen håller på att ta slut, i nummer 2/2007 av sin tidskrift ”Skog & Virke”. Lars Klingström, sedan länge redaktör för tidskriften, skriver på sid. 10: ”Nu faller de sista naturskogarna. Detta har varit ett ofta upprepat mantra från miljövännerna under senare år. Och faktiskt – det är i princip sant. Vad som håller på att hända är att andelen äldre skog i Sverige stadigt minskar. Kurvan bottnar om så där 20-30 år vilket gradvis ökar trycket på många arter i skogen.” 

På nästa sida i samma tidskrift citerar den erfarne skogsreportern Carl-Henrik Palmér professor Lena Gustafsson vid SLU, som forskar i ämnet skogsvårdsbiologi: ”De sista gammelskogarna försvinner. I princip alla skogar som i dag slutavverkas i norra Sverige är gamla naturskogar – de har dimensionsavverkats åtskilliga gånger sedan början av 1800-talet, men de har aldrig varit helt kalavverkade – det har alltid funnits ”olönsamma” träd kvar. Många av de arter som finns i dessa skogar överlever inte en hyggesfas. De naturvärden som finns i dessa sista gammelskogar kommer inte att finnas i morgondagens brukade skogar. Det här är ett naturkapital som nu försvinner för alltid, och många arter är därefter hänvisade till naturreservat och andra skyddade skogar.”

Vi i den ideella naturvården skulle ha kunnat skriva detta själva, och vi har skrivit och sagt det oändligt många gånger under de senaste 20 åren, men blivit motsagda och ofta klandrade för svartmålning.

 

Skogsnäringen agerar som ett kollektiv, samordnat genom branschorganisationen Skogsindustrierna. Det erkännande av naturskogsplundringen, som Holmen Skog här kommer med, måste tolkas som representativt för hela näringen.

Så hur tänker näringen då hantera problemet? Lars Klingström skriver: ”Men det är nu skogsbrukets idé att avverka skogen när den blivit mogen och ersätta den med nya träd.”

Men då är det ju skogsbrukets idé som är fel. Ingen individ, inget kollektiv eller företag har rätt att sätta sig över internationella eller nationella miljömål. Skogsnäringen har erkänt att den håller på att köra skogens naturkapital i botten. Miljömålsrådet konstaterar att det svenska miljömålet ”Levande skogar” inte kommer att nås. Den som kan tänka och planera rationellt drar då den slutsatsen att det är dags att sluta hugga gamla skogar, eftersom de som finns kvar omfattar en mindre areal än vad som skulle behövas för att nå miljömålet.

Men skogsnäringen har inte och har aldrig haft en hushållningsplan. Näringen fick förtroendet att sköta sin andel av det nationella miljömålet, men har svikit och tänker fortsätta att svika.

Det är dags för samhället att ta över ansvaret för naturvård i skogen. Skogsnäringen har bevisat att den inte är mogen att ta detta ansvar. Samhället måste införa ett omedelbart och absolut förbud mot avverkning i gammelskogar, ”de sista naturskogarna”. Lars Klingströms och Holmen Skogs artikel är ju som ett rop efter ett sådant förbud.

Anders Delin

Skydda skogen