Spillkråka, rödlistad som nära hotad och fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen. Foto: Mikael Schulin

Fåglar som inrapporteras till SLU:s Artportalen finns numera nästan aldrig med i Skogsstyrelsens system och karta Skogens Pärlor.  Myndigheten har så höga häckningskriterier för inrapporterade fågelarter att de missar kring 95% av alla fågelobservationer, skriver Birdlife Sverige. Det är allvarligt eftersom Skogsstyrelsen därmed tillåter avverkning i skogar utan att veta om fåglarnas existens.

Skogsstyrelsen har för ungefär ett år sedan ändrat vilka häckningskriterier som gäller för observationer av fåglar inrapporterade till SLU:s Artportal. Det är dessa kriterier som ger träffar i Skogsstyrelsens söksystem. För att en fågelart numera ska komma med i Skogsstyrelsens system och synas på kartan Skogens Pärlor krävs minst häckningskriterium 6 – spel, lek, parning.  Tidigare ”tröskel” var häckningskriterium 3- sjungande hane eller andra läten relaterade till häckning.

I de allra flesta fall innebär detta att Skogsstyrelsen inte längre uppmärksammar fåglar som inventerare observerar ute i skogen och som de rapporterar in till Artportalen. Detta är allvarligt eftersom många fåglar är hotade och rödlistade och lever i skogar som är avverkningsanmälda.

Sjungande hane på Artportalen bör vara tillräckligt

Birdlife Sverige skriver på sin webbsida att även en sjungande, eller på annat sätt revirhävdande, hane borde vara tillräckligt för att Skogsstyrelsen ska uppmärksamma förekomst av arter som indikerar skogliga värden. Birdlife Sverige har skickat ett brev till Skogsstyrelsen om detta.  De skriver i brevet: 

-Med dagens system har följden blivit att en överväldigande stor andel rapporterade fynd i Artportalen inte faller ut för granskning vid avverkningsanmälningar. Det innebär att t.ex. tjäderlekplatser som rapporterats med häckningskriterium 3 helt sonika avverkas utan att Skogsstyrelsen knappast vet om deras existens.

Markägare och Skogsstyrelsen har ett gemensamt ansvar med att uppfylla kunskapskrav

Birdlife Sverige betonar att såväl Skogsutredningen som Artskyddsutredningen har tydligt påpekat att markägare och Skogsstyrelsen har ett gemensamt ansvar med att uppfylla kunskapskrav. Det är de kunskapskrav som lagen ställer i samband med avverkningsanmälningar.

Ett färskt exempel är ett överklagande gällande flera avverkningsanmälningar i fjällnära skog vid Hustjärn i Ottsjö Jämtland. Ett område som Skydda Skogen inventerade i höstas. Järpe, tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika, tjäder rapporterade inventerarna in från flera avverkningsanmälningar till Artportalen. Men ingen av dessa inrapporterade fåglar kommer upp vid en sökning under Artdata i Skogens Pärlor. Däremot finns inrapportering av mossor, lavar och svampar med.

Källa: Birdlife Sverige

Läs även: Överklagan mot avverkning i fjällnära skog med järpe, spillkråka, talltita och tretåig hackspett