Spillkråka, rödlistad som nära hotad, Fridlyst enligt Artskyddsförordningen och skyddad enligt Fågeldirektivet samt Bernkonventionen. Även en prioriterad art i Skogsvårdslagen. Trots alla dessa skydd avverkas hela tiden skog där den lever. Foto: Mikael Schulin

Skogsstyrelsen missar nästan alla inrapporterade fridlysta arter i skogen, enligt en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Detta sker på grund av stora brister i Skogsstyrelsens automatiska granskning av anmälda skogsavverkningar. Det leder till att skog med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas. Nu har Naturskyddsföreningen överklagat 40 av Skogsstyrelsens beslut gällande Sveaskogs avverkningsanmälningar för att få till en ändring.

När en skogsägare skickar in en avverkningsanmälan granskar Skogsstyrelsen den automatiskt i två steg. Granskning görs utifrån en rad kriterier, för att avgöra om en tjänsteman behöver handlägga ärendet. Om det gäller fåglar ska arten vara beroende av skog, observationen ska ha gjorts i närheten av avverkningen och fågeln ska häcka i området.

Ringhack från tretåig hackspett. Inventerare observerar ofta sådana spår i avverkningsanmäld fjällnära skog och rapporterar dem till Artportalen. Men Skogsstyrelsens automatiska granskning tar inte med dem.
Foto: K Bäck

Avverkning utan hänsyn till fridlysta arter

Naturskyddsföreningen har analyserat samtliga observationer för åtta fågelarter från SLU:s artportalen från 2005 och framåt. Det är fåglar som har höga krav på sin livsmiljö: Entita, talltita, lappmes, lavskrika, mindre hackspett, tretåig hackspett, järpe och tjäder.  Enligt analysen är kriterierna för Skogsstyrelsens automatiska granskning så snäva att systemet blundar för i princip alla observationer i Artportalen av de åtta fågelarterna. Det leder till att skog kan avverkas utan att hänsyn tas till de fridlysta fåglarna.

Överklagan för att ändra Skogsstyrelsens handläggning

Naturskyddsföreningen anser att Skogsstyrelsens hantering av avverkningarna strider mot artskyddsförordningen. De har nu överklagat ett 40-tal ärenden till Mark och miljödomstolen där Sveaskog lämnat in anmälan om avverkning.

– Vi hoppas med överklagandet få till en ändring av Skogsstyrelsens handläggning så att de fridlysta arter som observerats får det skydd som lagen kräver. Idag slinker alldeles för många observationer genom systemet, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Ett exempel gällande flera avverkningsanmälningar i fjällnära skog vid Hustjärn i Ottsjö Jämtland, 2022, ett område som medlemmar i Skydda Skogen inventerade: Järpe, tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika och tjäder rapporterade inventerarna in från flera avverkningsanmälningar till Artportalen. Men ingen av dessa inrapporterade fåglar kommer upp vid en sökning under Artdata i Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor.

Läs även den tidigare artikeln: Skogsstyrelsen missar de flesta fåglar som inrapporteras till Artportalen