Skogsstyrelsen annonserar att de pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Anledningen är att ”tillämpning av begreppet var svårt” i den delen av landet. Skogsstyrelsen GD Herman Sundqvist skriver att han förlitar sig på ”att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt”. Men han vet mycket väl att det kommer bli precis tvärtom. Skogsstyrelsens beslut går emot myndighetens uppdrag samt regeringens intentioner om ökad miljöhänsyn i skogsbruket. Om inte beslutet hävs kommer Skogsstyrelsen att uppfattas som partisk istället för en myndighet som arbetar för det allmännas bästa.


Skogen som lever farligt

Vid många tillfällen har ideell naturvård inventerat skogar i nordvästra Sverige och bevisat att skogsägarnas och skogsbolagens sektorsansvar inte lyckats skydda de biologiskt värdefulla skogarna och att miljöcertifieringen inte fungerar. Såväl Holmen skog som Sveaskog har nyligen fått ett Major CAR, en stark varning, från certifieringsorganet FSC för att de avverkningsplanerat och avverkat naturskog med nyckelbiotopskaraktär. Sundqvists gamla arbetsplats Sveaskog var nära att förlora certifiering. Deras reaktion blev att de kommer vidareutbilda inventerare. Men i och med Sundqvists och Skogsstyrelsens senaste drag behövs inte det längre! Om Skogsstyrelsen inte kommer peka ut nya nyckelbiotoper behövs det inga inventeringar heller. Och finns det inga nyckelbiotoper är det fritt fram att hugga även som miljöcertifierat skogsbolag. Problemet löst för skogsbruket – men samhället får betala notan genom utarmning av biologisk mångfald och mer utsläpp av växthusgaser från skogsbruket. Detta går stick i stäv med det demokratiskt beslutade miljömålet ”Levande skogar” som myndigheten Skogsstyrelsen ansvarar för skall nås!

Den ideella naturvården, som Sundqvist vill samarbeta med, har egentligen varit rätt mesigt  i ett internationellt perspektiv genom att nöja sig med krav på 20% skyddad produktiv skogsmark. Det vore bra ifall tjänstemän och politiker kunde se förbi våra egna landsgränser ibland. Forskaren Edward O. Wilson har lanserat ”The Half Earth Project”, som grundar sig på forskning som visar att halva jorden ska lämnas för naturens skull, och därigenom för vårt eget bästa. Sverige borde anamma ett liknande mål. Som Wilson påpekar, vi har råd med det.

I nordvästra Sverige finns det sista av det sista i naturskogsväg som inte kalhuggits och nu vill Skogsstyrelsen offra dessa ovärderliga skogar! Hade Skogsstyrelsen tagit sitt ansvar för att nå upp till miljömålen och gynna samhället i stort, hade de istället krävt tillskott i budgeten för att kunna genomföra ett bra jobb. Skogsstyrelsen borde enligt försiktighetsprincipen pausa allt skogsbruk i nordvästra Sverige tills ett nytt arbetssätt för att skydda dessa ovärderliga och biologiskt rika naturskogar har mejslats fram. Men inga avverkningar i de sista resterna naturskog och nyckelbiotoper får ske  om vi ska nå miljömålen.

David van der Spoel, talesperson Skydda Skogen.