”Skogsstyrelsen har beslutat om ändringar av vissa delar i föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen. Den största förändringen är förtydliganden om vilken hänsyn som ska tas till vatten vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder.”

Läs mer här