Tjädrar i Ore Skogsrike, ett skogsområde med skyddsvärd skog som hotas av avverkningar. Foto: Pär Wetterroth

Skydda Skogen är engagerad i Klimatriksdagen som sker 5-6 maj. Medlemmar i föreningen har skrivit motioner till Klimatriksdagen, bland annat om att skydda kollagret i de svenska skogarna och om att klimatsäkra skogen genom att främja mer blandskog och lövträd. På själva Klimatriksdagen på lördagseftermiddagen 5 maj så kommer medlemmar från Skydda Skogen att hålla i föreläsningar. Anmäl dig till Klimatriksdagen här: http://klimatriksdagen.se/delta/#delta

Här är samtliga motioner om skog som har kommit till Klimatriksdagen:

Om skydd av skog

Skydda minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent i ett landskapsperspektiv, för att bevara biologisk mångfald och kollager. Sverige utreder klimatkonsekvenserna av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=231&change=00000000000K&return=L

Skydda 50% natur för klimatet och den biologiska mångfalden. Kommuner och länsstyrelser ska omgående avsätta skog, mark och vatten till avsevärt fler naturreservat och nationalparker. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=151&change=00000000000K&return=L.

Inför totalt skydd av gammal skog som har formats sedan istiden, ovan och under mark. Utöka Laponia så att skogarna i Jokkmokk och Arjeplog ingår. Tillsätt kommunbiologer i varje kommun. Fri jakt och fiske ovan odlingsgränsen ska bort.. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=132&change=00000000000K&return=L

Skog och klimat

Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden. Skogsvårdslagen ska justeras, paragraf 6 med krav om återplantering av lövträd. Det gynnar fler arter vilket ger större biologisk mångfald samtidigt som skogen klimatsäkras. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=56&change=00000000000K&return=L

Skog ska inte gå till bioeneregi. Beräkningar på hur mycket CO2 som kommer frigöras inom bioenergi ska redovisas.  Krav på min. av CO2 utstläpp motsvarande biogasens prestanda, alternativt ska all bioenergi ha koldioxidskatt. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=52&change=00000000000k&return=L

Skog ska inte brinna det leder till koldioxidutsläpp. Styr därför bort forskningen på produktutveckling som går till engångsprodukter 
mot långlivade produkter som ej hamnar till förbränning. Utveckla återbruket. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=51&change=00000000000k&return=L

Sveriges riksdag bör anta en lag om att alla kommuner ska ta emot biokol och gräva ner i parker och rabatter. Biokol blir kvar i jorden i tusentals år och är därmed en sorts” carbon capture and storage”-teknik (CCS) http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=65&change=00000000000K&return=L

Sveriges riksdag bör utreda vilka typer av kolsänkor som finns, hur effektivt de tar bort koldioxid från atmosfären, och vad de kostar. Ett sätt att ha maximalt upptag av CO2 är att låta träd växa, omvandla träden till biokol och gräva ner biokol. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=114&change=00000000000K&return=L

Hyggesfritt skogsbruk:

Hyggesfria skogsbruksmetoder bör snarast utredas av Riksdagen, pilotverksamhet kan inledas på Sveaskogs marker. Inom 10 år ska en omställning av det svenska skogsbruket till hyggesfria metoder ha påbörjats. 

http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=215&change=00000000000K&return=L

Nuvarande skogsbrukspolitik måste förändras och hyggesfritt, naturkulturskogsbruk införas. Nuvarande kalhyggesbruk med tunga skogsmaskiner ger markskador och stora koldioxidutsläpp. Bär och svamp, friluftsliv och biologisk mångfald påverkas.

http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=254&change=00000000000k&return=L

Om Sveaskog:

Ändra Sveaskogs ägardirektiv så att klimat och biologisk mångfald blir målen i verksamheten. Mål om avkastning och utdelning till staten ska tas bort. Avverkningar med kalhyggen ska helt undvikas och istället ske enligt Lübeckmodellen. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=126&change=00000000000K&return=L

Ändra lagen:

Skogsvårdslagen ska ersättas med ett regelverk, som styr nyttjandet av Sveriges skogliga resurser och ekosystemtjänster, vilket inarbetas i Miljöbalken. 

http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=153&change=00000000000K&return=L

Initiera förändringar i lagen så att allemansrätten begränsas och så att lagar som styr skogsbruket revideras med avseende på klimatförändringar, så att brandskyddet utvidgas och brandkårerna förstärks. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=25&change=00000000000k&return=L

Om regnskog

Sverige bör tala internationellt för att rädda regnskog genom att göra den lönsam genom bl a regnskogssafari. Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras och inspekteras, så att skövling inte sker. http://klimatriksdagen.se/paverka/visa-motion/?motion=76&change=00000000000k&return=L