Skogsbolaget Holmen fortsätter att skapa hyggen med djupa körskador.

 

Just nu pågår Skydda Skogens fältundersökningar av skogsbruket i Uppsala och Stockholms län. Redan efter fem dagar kan Skydda Skogen konstatera att det finns allvarliga brister hos skogsbolagen när det gäller att leva upp till Skogsvårdslagen och de frivilliga certifieringsreglerna.  Skogar med höga naturvärden hotas att avverkas av skogsbolagen Holmen Skog och Bergvik Skog samtidigt som andra skogar redan kalhuggits utan hänsyn till sällsynta arter och höga naturvärden.

 I Österåkers kommun i Stockholm län, har det FSC-certifierade bolaget Skogssällskapet avverkat två registrerade nyckelbiotoper på privat mark. Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden som enligt Skogsstyrelsen bör sparas. Enligt FSC-certifieringens regelverk är det strängt förbjudet att avverka i nyckelbiotoper. Skogssällskapet uppger i sin virkespolicy att nyckelbiotoper alltid är undantagna avverkning även då avverkningar sker åt andra markägare. Det har också visat sig att Sveaskog köpt en del av virket från den avverkade nyckelbiotopen, vilket är ett allvarligt övertramp av det statliga bolaget.

– Vi anser att Skogssällskapet gjort sig skyldiga till ett grovt övertramp och uppenbarligen struntat i att följa reglerna, vilket bör få konsekvenser, menar Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Även Sveaskog har gjort ett rejält övertramp genom att handla med nyckelbiotopsvirke. Dessa två nyckelbiotoper har varit kända i femton år. Det kan därför inte handla om ett misstag i planeringen. De har medvetet gått in och avverkat i lövrik barrnaturskog som varit hemvist för flera sällsynta och rödlistade arter. Det är skamligt att Sverige inte har en fungerande myndighet eller lagstiftning som kan reglera skogsbruket bättre.

Även de större skogsbolagen har visat på allvarliga brister i sitt skogsbruk. Holmen Skog och Bergvik Skog är två av Sveriges allra största skogsbolag och äger stora skogsområden i Uppsala län. Det senare ingår som en del i Stora Enso. Båda markägarna har visat en grov hänsynslöshet vid sina kalavverkningar och har på många områden orsakat djupa körskador i marken. Enligt skogsvårdslagen ska skador på mark och i vatten undvikas.

– Våra fältbesök visar tydligt att Holmen och Bergvik varken undvikit eller begränsat markskador vid sina avverkningar, säger Daniel Rutschman, en av Skydda Skogens inventerare. De har istället kört in med tunga maskiner genom sumpskogar och surdråg, med katastrofal följd för skogsmarken och dess vatten. Sådana körskador kan undvikas med bättre planering och bredare skyddszoner. Att så inte görs beror enbart på markägarnas girighet.

Skydda Skogens fältundersökningar avslöjar också att Holmen och Bergvik planerar att avverka biologiskt värdefulla barrblandskogar med rödlistade och andra sällsynta arter som indikerar höga naturvärden. Skydda Skogen kräver nu att bolagen avbryter avverkningsplanerna av dessa naturskogar och att bolagen gör en ordentlig skärpning av sitt naturvårdsarbete.

Skydda Skogen fortsätter att inventera hotade skogar i Stockholm och Uppsala län till slutet av maj.

Daniel Rutschman, sekreterare och inventerare i Skydda Skogen daniel.rutschman@skyddaskogen.se, telefon 0721 – 765 344