Någon (antagligen Kenneth Lutti) skrev på ledarsidan i AB den 30 juli: ”I Gårdskärsskogarna upptäckte vi nya förfärliga och förfulande kalhyggen. Är detta tillåtet?”

Ja, tyvärr är det inte bara tillåtet, det är påbjudet. Den svenska skogen existerar – enligt skogsvårdslagen – för att bli nedhuggen. Skogsvårdslagen är en produktionslag, tillkommen för att försörja skogsindustrin med virke och dess ägare med pengar. Den halva av skogen som ägs av privatpersoner står under stark press från industrin att göra likadant som industrin själv.

De andra aspekterna på skogen har inget nämnvärt utrymme i skogsvårdslagen. Ingen kan fällas för brott mot naturvårdsparagraferena – om inte först ett föreläggande har utfärdats, och det sker nästan aldrig. Skogens estetiska värden existerar inte på lagpapperet. Dess rekreationsvärde eller betydelse för närboende är dåligt tillgodosedda.

Man kunde ju tro att det skulle finnas någon lag som ser till att skogen inte huggs för tidigt. För 60 år sedan var det vanligt att se skogsbestånd som var 150 år gamla, och äldre fanns också. Nu är det svårt att hitta några som är mer än 100, och slutavverkningarna görs ofta före den åldern. Borde det inte finnas några hushållningsföreskrifter i lagen? Jo, de finns, och de tillåter den ålderssammansättning som vi ser med våra ögon. Den svenska skogens medelålder faller kontinuerligt, enligt plan, och är nu omkring 58 år.

Sveriges äldsta tall är 760 år och står på Hornslandet. Om en urskog kan man säga att den är oändligt gammal eller att den inte har en viss ålder. Den innehåller alla åldrar upp till många hundra år.

Eftersom den gamla skogen har störst värde för djur och växter, eftersom den gamla skogen har störst värde för människor som inte äger skog, och eftersom den gamla skogen skulle kunna ge timmer och högkvalitativa träföremål för framtiden, kan man gott påstå att skogsvårdslagen är en destruktiv lag – för alla andra än skogsindustrin.

Varför är det så i ett demokratiskt land? Jo, av någon – för de flesta obegriplig – anledning lyckas skogsindustrin genom sitt branschorgan Skogsindustrierna styra både riksdag, regering, chefredaktörer (med tre undantag), myndigheter och allmänhet så att skogsskövling får fortgå enligt lag på mer än hälften av Sveriges landareal, trots att skogsnäringen svarar för bara 3,5 % av den svenska bruttonationalprodukten.

Anders Delin

Skydda Skogen