Publicerad i Folkbladet 2011-02-02

Visst är det viktigt att hålla sig till sakliga argument och att fokusera på de forskningsresultat som finns idag. Det är vi från Skydda Skogen alltid noga med.

Att tillväxten av ”skog” i Sverige är större än den mängd som avverkas betyder bara att mängden virke ökar, och då mätt i relation till hur stor virkesvolymen var på 1920-talet, då den svenska skogen redan dammsugits på en stor del av de största träden i och med dimensionsavverkningarna på 1800-talet.

Det betyder inte att mängden naturskog eller biologisk mångfald ökar. Tvärtom utarmas den biologiska mångfalden med dagens skogsbruk och dess artfattiga plantager, där träd som normalt kan bli många hundra år gamla ofta avverkas vid så låg ålder som 60-70 år, och där död ved och hålträd är en bristvara.

Ett intensivt skogsbruk är inte heller något som löser klimatproblemen. Det är bara lite mindre dåligt att använda trä istället för något som är ännu sämre. Om dagens överutnyttjande av jordens resurser tillåts fortsätta leder bara användningen av trä till en något långsammare takt av de negativa klimateffekterna.

Skydda Skogen är inte på något sätt kritiskt inställda till den hänsyn Holmen och andra bolag faktiskt tar. Problemet är att det krävs mycket större hänsyn än vad som idag tas för att säkra den biologiska mångfalden och för att leva upp till de miljömål som riksdag och regering förbundit sig till i både nationella och internationella avtal. I dessa avtal sägs bland annat att alla arter ska finnas kvar i livskraftiga bestånd.

För att nå dessa mål krävs enligt ledande naturvårdsforskare och en lång rad naturvårdsorganisationer att 20 procent av den produktiva arealen skog skyddas och att större hänsyn tas till vatten, biodiversitet och andra värden på de övriga 80 procenten som fortsatt brukas. Idag har ca 1,5 procent av den produktiva skogsmarken nedanför den fjällnära gränsen ett formellt lagskydd. Skydda Skogen efterlyser ett större ansvarstagande från såväl regering som skogsbolag, med hänsyn till internationella avtal och de forskningsutlåtanden som finns idag.

Robert Svensson, Skydda Skogen