Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen: EU måste sluta subventionera biobränsle!

Sveaskogs timmerhög efter avverkning i naturreservatet Hedlandet blir bioenergi. Foto: Kristina Bäck

Skydda Skogen skickar in synpunkter till EU gällande EU:s subventioner till bioenergi. Det är ett stort glapp  mellan vad den vetenskapliga forskningen säger i frågan och EU:s nuvarande policy, skriver föreningen. EU fortsätter att subventionera avverkning av skog för bioenergi vilket hotar biologisk mångfald och ger ökade koldioxidutsläpp. Därför måste subventionerna snarast upphöra! 

Skydda Skogen har svarat på ett frågeformulär och lämnat synpunkter gällande Revision of the Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy 2014-2020 (EEAG), dvs revision av riktlinjer för statliga subventioner av skydd av natur och energi. Att förbränna biomassa, dvs stammar, grenar och rester från Europas skogar, är ohållbart, skriver föreningen. Det ökar trycket på de skogar som finns kvar inom EU och i världen. Dessa skogar bör istället bevaras eftersom de lagrar kol och tar upp koldioxid. Bioenergi är inte koldioxidneutralt och förbränningen ger omedelbara koldioxidutsläpp vilket bidrar till växthuseffekten, precis som vid förbränning av fossila bränslen. Eldning av bioenergi ger även upphov hälsovådliga luftföroreningar. 

Över 100% av Europas årliga avverkning krävs för att tillgodose en tredjedel av Förnybarhetsdirektivet, Renewable Energy Directive (RED).Förutom att koldioxidutsläppen ökar avsevärt så leder den ökande efterfrågan på bioenergi till degradering av ekosystem och artutrotning samt till illegal avverkning inom EU.  

Det europeiska forskningsrådet ”European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)” uppmanar till internationella restriktioner mot bioenergi från skog. Subventioner och andra incitament som främjar biobränsle måste upphöra och inte ingå i Förnyelsebardirektivet (RED), skriver föreningen.  Att subventionera bioenergi leder till en snedvridning av marknaden eftersom subventionerna inte går till alternativ som är hållbara. Det finns en stor risk att kolkraftverk övergår från att använda kol till biobränsle från skog.

Kommissionen måste se till att EEAG går i linje med EU:s ambitioner för klimatet genom att:

1)Inte definiera biobränsle från skogen som en förnybar källa. 

2)Stoppa subventioner till biobränsle från skog och satsa på förnyelsebar energi från rena källor, exempelvis solenergi.  

3)Inte subventionera omvandlingen av kolkraftverk till kraftverk som drivs på biobränsle.