Avverkade träd av Sveaskog i Hedlandets naturreservat i Södermanland som ska bli till bioenergi. Foto: Kristina Bäck.

Bioenergi och kortlivade skogsprodukter ingår fortfarande i EU:s Green Deal, trots att de ger upphov till stora koldioxidutsläpp och förstörda ekosystem. Målet är ett klimatneutralt EU till 2050 men EU-kommissionens förslag till ändringar gällande markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk – Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) är otillräckliga, enligt Skydda Skogen. LULUCF bör uppmuntra till skogsskydd, minskad konsumtion och en skatt på skogsprodukter.

Skydda Skogen har kommenterat några av de ändringar som föreslås i förordningen om LULUCF:

Växthusgasutsläpp från skogsavverkning redovisas inte fullt ut i LULUCF-förordningen. Istället betraktas avverkade skogsprodukter inklusive pappersprodukter och bioenergi som koldioxidsänkor. Enligt en studie anses de förväntade långsiktiga klimatfördelarna med att ersätta produkter med trä ha överskattats två till 100 gånger. De flesta av de producerade skogsprodukterna, såsom papper och bioenergi, är kortlivade. Endast en liten del blir till långlivade produkter som timmer.

Bioenergi är inte kolneutralt. Förbränning av bioenergi avger omedelbart koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten precis på samma sätt som fossila bränslen. Det tar många år att kompensera för dessa koldioxidutsläpp: i ett 50-100-årsperspektiv kan bioenergi till och med ha större klimatpåverkan än fossila bränslen.

Över 100 % av Europas årliga skogsavverkningar skulle behövas för att tillgodose en tredjedel av behovet i det utökade förnyelsebardirektivet (Renewable Energy Directive, RED). Allt möjligt bör göras för att förhindra att koldioxid kommer in i atmosfären. De påstådda klimatfördelarna med bioenergi måste omedelbart omvärderas och användningen av både bioenergi och fossila bränslen måste minskas drastiskt. Bioenergi bör exkluderas från RED.

Att ersätta naturliga skogar med plantager och skogsprodukter är inte positivt för klimatet eftersom hänsyn inte tas till det kol som förloras från den förstörda naturskogen och när trä används för energi. Ju äldre skogen är, desto mer kol innehåller den, både i marken och i träden. Gamla boreala naturskogar i åldrarna 800-5000 år kan fortfarande fortsätta att fungera som kolsänkor och de innehåller i allmänhet mer kol i marken än yngre skogar.

LULUCF-förordningen bör uttryckligen även motverka förlusten av biologisk mångfald. EU-rådet godkände nyligen målen för skydd och restaurering av natur inom strategin för biologisk mångfald. Relaterade policys måste vara kompatibla och LULUCF-förordningen behöver därför revideras.

LULUCF-förordningen behöver ange tydliga definitioner för så kallade ”hållbara” skogsbruksmetoder, vilka måste ta hänsyn till en socioekologisk ekonomi och politik som verkar inom de planetära gränserna för biologisk mångfald. Idag bidrar godtyckliga och vaga definitioner av ordet ”hållbar” till ökad expansion av trädplantager, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt och ger ökade växthusgasutsläpp. Uttrycket ”hållbar” får inte vilseleda eller kunna tolkas felaktigt.

Skydda Skogen håller med EU om att gynnandet av kolinlagring och biologisk mångfald inte ersätts tillräckligt ekonomiskt och att aktiviteter som skadar miljön bör medföra kostnader. LULUCF-förordningen bör uppmuntra till skogsskydd och restaurering för att gynna naturlig föryngring och naturskogar, inte monokulturplantager. Förordningen bör även stödja användningen av ett naturnära kontinuitetsskogsbruk i skogsområden utan höga bevarandevärden vilket skulle orsaka mindre skadliga effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt ge mindre utsläpp av växthusgaser än kalhuggning.

En skatt bör införas på skogsprodukter som baseras på det ekologiska fotavtrycket vilket även bör omfatta växthusgasutsläpp från förändrad markanvändning, enligt principen ”förorenaren betalar”. Incitament bör införas för att minska konsumtionen av papper och skogsprodukter samt främja återvinning.

Ladda ner Skydda Skogens kommentar gällande LULUCF-förordningen här (på engelska).

Läs Skydda Skogens kommentar gällande LULUCF här (på engelska).