Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå, Jämtland. Foto: Privat

Skydda Skogen har fått rätt i ett överklagande i Mark- och miljödomstolen i Östersund: Skogsstyrelsen måste fortsätta handlägga flera avverkningsanmälda skogar i Jämtland med höga naturvärden som SCA och andra markägare har tänkt avverka. I skogarna finns rödlistade arter som koralltaggsvamp, tretåig hackspett och doftticka samt fridlysta arter som guckoskor, brudsporre och nattviol.

Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har gjorts. I Jämtlands län gäller det 11 avverkningsanmälningar på olika ställen, sammanlagt cirka 140 hektar naturskog med höga naturvärden.

Föreningarna har gång på gång begärt att Skogsstyrelsen ska samråda med Länsstyrelsen, genomföra en artskyddsutredning och säkerställa att livsmiljöerna för de känsliga arterna bevaras. Men begäran har ignorerats och Skogsstyrelsen har inte agerat. Skydda Skogen skickade därför en överklagan in till Östersunds Tingsrätt. I överklagan har föreningen krävt att Skogsstyrelsens beslut om att tillåta avverkning ska undanröjas och att ärendena ska fortsätta handläggas innan ett nytt beslut om de hotade skogarna tas.

Skydda Skogen kommenterar att beslutet från Mark- och miljödomstolen är välkommet och i linje med gällande miljölagstiftning. Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen säger:

-Vi förväntar oss att Skogsstyrelsen följer artskyddslagstiftningen i sitt nya beslut och i förlängningen att det blir en ny praxis i hela landet där skogsbruket, precis som alla andra näringar, måste respektera vår miljölagstiftning och inte slingra sig undan från den som det varit hittills.

LÄS ÄVEN:

11 skogar med höga naturvärden ska avverkas. Skogsstyrelsen: ”vi utför inte fältbesök på begäran av externa organisationer”

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Myndigheterna agerar inte för att skydda hotade skogar i Jämtland