I helgen hade Skydda Skogen en inventering för de som var intresserade i Högstaskogen, en oskyddad skog i Haninge kommun. Vi kom inte långt in i skogen förrän alla stannade för att se närmare på ullticka (NT), granticka (NT) och signalarterna kattfotslav, vedticka och grönpyrola.

Inventering för intresserade i Högstaskogen som är en oskyddad skog i Haninge kommun. Foto: K Bäck

Skogen är en naturskog som består delvis av gamla granar med inslag av tallar, björk och al, det finns kärr och våtmark. På höjderna är hällmarker med gamla, knotiga tallar. I skogen har ett hygge redan gjorts för några år sedan men som helhet är skogen intakt. Det finns även flera nyckelbiotoper och ett biotopskyddsområde. Tjäder och duvhök häckar i området.

Vi kollar på en mossa. Foto: K Bäck

Inventering för att få fler engagerade för skog

Vi som deltog i inventeringen undersökte skogen ideellt i förebyggande syfte inför eventuella avverkningsanmälningar. Ett syfte med inventeringen var att få fler personer engagerade för lokala skogar, speciellt oskyddade skogar och lära sig se skillnad på naturskog och planterad skog. Även att lära sig fler skogslevande naturvårdsarter, dvs arter som är hotade eller indikerar höga naturvärden. Vi hann bara inventera en liten del av hela skogen.

Ullticka är en vedsvamp som vi hittade i den mossiga granskogen, rödlistad som nära hotad. Den växte på sidan av en nedfallen gran som låg något upplyft från marken. Svampen har minskat starkt i Sverige eftersom de skogar som den trivs i har avverkats och avverkas fortfarande. Om en hittar ullticka brukar det betyda att det finns fler ovanliga och rödlistade arter i området.

Granticka som är rödlistad som nära hotad (NT), hittade vi på de hängande halvdöda grenarna av en gammal gran. I området finns granticka på grenarna på fler granar men den brukar man även påträffa på nedfallna döende eller döda granar. Grantickan, liksom ulltickan är ”beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer”, enligt Artfakta. Den är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden och tål därför inte hyggen.

Granbarkgnagarens hål är bara 1,4 mm stort, en signalart. Foto: Kristina Bäck
Spår efter signalarten bronshjon. Foto: K Bäck

Flera signalarter i skogen

På flera av de gamla granarna växte gammelgranlav, som tidigare har varit en signalart. På några av dessa granar hittade vi signalarten kattfotslav som en ibland kan hitta tillsammans med gammelgranlav. Kattfotslav behöver hög luftfuktighet. Den kan därför indikera miljöer med höga naturvärden som har mikroklimat med konstant hög luftfuktighet och kontinuitet av äldre träd.  Granbarkgnagarens hål såg vi på en gran. Det är bara 1,4 mm stort och lever i granens bark, därinnanför var en puppkammare. Vi fann också spår efter bronshjon, också en signalart liksom granbarkgnagaren. En annan signalart är stubbspretmossa som vi hittade växande på en bergvägg.

Kolla även:

Grundkurs i skogsekologi och inventering i juni

Norrbyskogen i Haninge exploateras istället för att bli naturreservat