60 ex av den rödlistade orkidén knärot (VU) finns i skogen. Foto: Wikipedia Commons

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp skickar brev till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland för att stoppa avverkningen av en kalkrik skog intill Slåtthornets naturreservat i Östersunds kommun. I avverkningsanmälan finns fridlysta och rödlistade arter, bland annat 60 exemplar av orkidén knärot som är rödlistad som sårbar (VU).

Knärot växer på fyra platser i skogen. Föreningarna skriver att orkidéerna får inte plockas, grävas upp, på annat sätt tas bort eller skadas enligt paragraf åtta i artskyddsförordningen, vilket även gäller orkidén grönkulla som finns i skogen. ”Observera att utan dispens från Länsstyrelsen är det olagligt att på något vis skada knärotens växtplatser”, skriver de i brevet.

Men vid en avverkning med efterföljande markberedning lär knäroten och flera av de övriga arterna försvinna för gott. Knärot är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer. Den är känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning och försvinner snabbt på kalhyggen när de grunt växande jordstammarna exponeras för solljus som torkar upp marken.  Arten missgynnas kraftigt av modernt skogsbruk, enligt Artfakta.

Övriga arter som påträffades vid den ideella inventeringen är bland annat grantaggsvamp (NT), ullticka (NT), dofttaggsvamp (NT), zontaggsvamp, svavelriska, kransmossa, blåsippa och ormbär.

Föreningarna vill att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen, genomför en artskyddsutredning och vidtar tillsynsåtgärder. De höga naturvärdena och livsmiljöerna för de känsliga arterna i skogen måste bevaras, inte avverkas.