Tyresta naturreservat är ett av de reservat där undantag från föreskrifterna ska göras. Foto: Foto: Stina Bäckström – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

I Stockholms län vill man utföra åtgärder mot granbarkborre i 168 naturreservat, bland annat genom avverkning av granar och genom fällor. För att kunna utföra dessa åtgärder ska undantag göras från reservatsföreskrifterna. Föreningen Skydda Skogen överklagar beslutet och menar att varken avverkning eller utsättning av fällor ska få ske i skyddad natur.

Många av de naturreservat där undantag från föreskrifterna görs ligger i skärgården bland annat på öar som Utö, Grinda, Lådna, Finnhamn, Munkö och Gällnö andra är välbesökta reservat i Stockholm som Björnö, Tyresta, Lovön och Västra Järvafältet. I överklagandet skriver Skydda Skogen:

-Granbarkborren är en art som hör hemma i den svenska faunan. Anledningen till att granbarkborre har ökat är klimatförändringarna, skogsbrukets förkärlek för monokulturer av gran och brist på död ved i skogar som gör att granbarkborrens naturliga fiender bara finns i begränsade antal. Alla dessa saker är orsakade av människan.

Istället för att bekämpa en insekt borde grogrunden för dess framfart tas itu med, skriver föreningen i överklagandet. I en naturskog som har flera trädslag i olika åldrar är granbarkborren en naturlig del av ekosystemet. Sveriges skogar behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierande bland- och lövskogar, menar Skydda Skogen.

Långvikträsks naturreservat på Ingarö, ett av de reservat där åtgärder ska utföras mot granbarkborre.
Foto: Wikipedia Commons

Mängden granbarkborrar i reservat är sannolikt betydligt mindre än i kringliggande granplanteringar, skriver Skydda Skogen och hänvisar till bland annat SLU. De skriver att: ”Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte barkborreutbrott i stort”.

Granbarkborren är en nyckelart som är viktig för många andra arters överlevnad och har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden eftersom den skapar död ved.

-Det finns inte något belägg för att granbarkborre skulle kunna skada ekosystemet i naturliga skogar, skriver Skydda Skogen och därmed finns inte heller några argument för att bekämpa den överhuvudtaget i naturreservat.

Länsstyrelserna och regeringen har ett stort ansvar när det gäller klimatförändringarna, menar föreningen. Barrplantagerna behöver ersättas med blandskog och skogsrestaurering behövs för att återställa biologisk mångfald.

-Vi motsätter oss bekämpning av granbarkborrar med fällor som inte är effektiva mot spridning samtidigt som de inte är selektiva för granbarkborre. I och med att många insekter minskar i antal ska inte gift få spridas i skogarna, och allra minst i naturreservat.

Artikeln av Kristina Bäck