Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen om skogsutredningen – lägg den i papperskorgen

Kalhygge i Norrland
Kallhygge i Norrland. Foto: Marcus Westberg.

Skydda Skogen är klar med sitt remissvar på den statliga skogsutredningen.
Beskedet är tydligt – skogsutredningen är en fara för den biologiska mångfalden.
– Politikerna bör lägga den i papperskorgen, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Strax före midnatt på Valborgsmässoafton tryckte Skydda Skogen på sänd-knappen. Föreningens drygt 30 sidor långa yttrande landade i mejlkorgen hos Miljödepartementet. Där pågår nu sammanställningen av remissvaren inför regeringens beslut.

Försämrar situationen

Skydda Skogen anser att regeringen måste ta föreningens yttrande på största allvar – för skogens, den biologiska mångfaldens och klimatets skull.

– Utredningens förslag skulle, om det genomförs, försämra situationen för skogsekosystemen i Götaland, Svealand och största delen av Norrland, säger Elin Götmark.

Regeringen tillsatte skogsutredningen som ett led i januariavtalet 2019, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Utredningen syfte var “att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer”.

Utredningen når inte sitt mål om att minska konfliktnivån

Elin Götmark, talesperson Skydda Skogen

Uppdraget var också att “ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi”. Skydda Skogen ser en tydlig slagsida mot skogsnäringens intressen i resultatet, till ett mycket högt pris för Sveriges sista, oskyddade naturskogar nedanför fjällskogen.

Ökad konfliktnivå

Skydda Skogens bedömning är att skogsutredningens förslag om ökad frivillighet i naturvården, nedmontering av nyckelbiotoperna, minskad tillsyn, minskad insyn och överklaganderätt, ökade krav på bioenergi och skogstillväxt kommer att leda till ökade avverkningar. Detta då det saknas stoppmekanismer och helt saknas regleringar av skogsbruk i skogar med höga naturvärden. Utredningen föreslår heller inga skarpa eller omfattande åtgärder för att stoppa denna redan idag skenande utveckling.

– Utredningen når inte sitt mål om att minska konfliktnivån och är knappast förenlig med EU-rätten eller med nationella och internationella mål om biologisk mångfald, säger Elin Götmark.

Skydda Skogens 12 sammanfattande ståndpunkter om skogsutredningen

 1. Skogsutredningen har inte lyckats ta fram ett förslag som förbättrar det mycket akuta läge för den biologiska mångfalden som råder i skogslandskapet.
 2. Främst vänder sig föreningen mot att förslaget innebär minskade krav på skydd och säkerställande av skogsekosystemens biologiska mångfald, vilket drabbar bland annat skogens motståndskraft och långsiktiga hållbarhet.
 3. Förslagets inriktning på minskad insyn och förstärkt brukanderätt är otidsenlig och innebär ett stort steg bakåt i skogsfrågan och om förslaget genomförs kommer det även leda till ökade konflikter och betydligt större motsättningar mellan olika intressegrupper.
 4. Vi ifrågasätter om den vetenskapliga beskrivningen för klimatfrågans lösning beaktats överhuvudtaget i Skogsutredningen. Det saknas referenser till den i sammanhanget helt avgörande tidsramen för när det globala antropogena utsläppet av växthusgaser ska ha upphört för att klimatkrisen ska lösas. Denna tidsram bör en utredning om det framtida svenska skogsbruket och dess betydelse för klimatfrågan rimligtvis ha som utgångspunkt. Här brister utredningens analys och förslag totalt.
 5. Skydda Skogen instämmer i att den fjällnära skogen har mycket höga ekologiska värden och anser att hela den fjällnära skogen skall ges ett långsiktigt formellt skydd.
 6. Skydda Skogen motsätter sig utredningens förslag att lagstiftningen ska upphöra för de delar av den fjällnära skogen som inte är eller kommer att skyddas enligt miljöbalken.
 7. Skydda Skogen anser att utredningen borde haft samma ambitioner för skyddet av skog med höga naturvärden nedanför fjällskogsgränsen som man har ovanför. Nedan gränsen för fjällnära skog finns 95% av Sveriges produktiva skog och det krävs reella verktyg, betydande naturvårdsinsatser och mångdubblat anslag inom detta område för att Sverige ska kunna klara internationella åtaganden och målsättningar.
 8. Skydda Skogen anser att alla nyckelbiotoper och andra skogar med höga naturvärden måste skyddas om vi ska uppnå miljömålet Levande skogar och våra internationella åtaganden för biologisk mångfald. Föreningen anser därför att kap. 11 borde ha ägnats åt hur detta skydd ska komma till stånd, särskilt eftersom ett av utredningens mål är att ”bidra till att uppnå internationella åtaganden och nationella mål för biologisk mångfald”.
 9. Skydda Skogen konstaterar att om utredningen anser att bedömning och registrering av nyckelbiotoper saknar tillräckligt stöd i lag eller regleringsbrev, så är det enkelt att åtgärda: regeringen kan tydligt skriva in nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens regleringsbrev.
 10. Skydda Skogen anser att vi befinner oss i ett nationellt nödläge för skogens biologiska mångfald, något som motiverar snabba och drastiska åtgärder. En av flera viktiga verktyg är att fullt ut använda statens skogsinnehav inom Sveaskog, Fastighetsverket och Fortifikationsverket för att komma närmare våra miljömål och internationella åtaganden:
 11. Statlig skogsmark ska i första hand används med huvudsyftet att bevara och restaurera mark för biologisk mångfald, mångbruk (rekreation, ekoturism, renskötsel, skogsbete m.m.) och som kolsänka. Skogarna bör också klimatanpassas. För att detta ska vara möjligt måste avkastningskraven avskaffas.
 12. Statligt ägda skogsmarker med uppenbart låga naturvärden kan användas i stor skala som utbytesmark för att skydda privat skogsmark med höga naturvärden. Ingen statlig skog ska säljas av andra anledningar än för att bevara biologisk mångfald.