Källans vatten har blivit en brun sörja. Foto: Michael Lander

Sveaskog och BillerudKorsnäs har avverkat och markberett nära en trefaldighetskälla, Jordbrokällan vid Hjälmaresund i Södermanland. Sedan avverkningarna har källans vatten blivit en illaluktande brun sörja. Skydda Skogen har polisanmält misstänkt brott mot miljöbalken och skogsvårdslagen. Området är även grundvattenmagasin.

Jordbrokällan är en känd historisk källa där många brukar hämta dricksvatten. Men nu är det inte längre möjligt. Vattnet har blivit odrickbart sedan avverkning och markberedning har skett i källans närhet under 2020-2021. Skydda Skogen skriver i sin polisanmälan att skogsbolagen har inte tagit hänsyn till flera kapitel och paragrafer i miljöbalken. Exempelvis kapitel 2, § 3 och §6 som handlar om allmänna hänsynsregler. Bland annat att en åtgärd inte ska medföra skada för människors hälsa eller miljön.

Kraftig markberedningen i källans närhet. Foto: Michael Lander

Skogsbolagen har inte heller tagit hänsyn till §30 i Skogsvårdslagen eller till de olika föreskrifter som finns till Skogsvårdslagen. Bland annat att ”Skador till följd av skogsbruksåtgärder skall undvikas eller begränsas i och invid hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer i skogen”. Jordbrokällan är en värdefull kulturmiljö.

Det har även avverkats vid Jordbrobäcken utan att lämna tillräckliga kantzoner. Enligt Skogsvårdslagen ska skyddszoner lämnas vid vattendrag som bäckar men vid Jordbrobäcken är kantzonerna mycket tunna.

De allmänna råden och skador på mark och i vatten har inte följts. Det står tydligt att:

”Maskiner bör användas så, att skador på mark och vatten begränsas”. 

Markberedningen som Sveaskog har utfört har skadat känslig mark där det finns både en källa och en bäck. I området finns även ett grundvattenmagasin. Vid besök till källan i februari hade ännu inte hela området kring källan markberetts där BillerudKorsnäs nyligen avverkat. Vi hoppas att det inte blir mer markberedning i området.

Sveaskog och BillerudKorsnäs är dessutom båda FSC och PEFC-certifierade bolag, dessa certifieringar ska garantera ett hållbart skogsbruk.

Markberedning vid Jordbrokällan nära Hjälmaren. Bild: Michael Lander