En värdefull naturskog i Sveaskogs Ekopark Ejheden i närheten av Lannaberget där en stor vindkraftpark planeras. Foto: Bengt Oldhammer.

Inte nog med att ett flertal skogar med höga naturvärden är planerade för avverkning i Ore Skogsrike i Dalarna – nu är delar av området även hotat av två stora vindkraftparker. Skydda Skogen yrkar på att båda ansökningarna om tillstånd till vindkraftparkerna Lannaberget och Broboberget avslås helt.

Vindkraftbolaget Wpd planerar att anlägga två stora vindkraftsparker på Broboberget och Lannaberget i Ore Skogsrike i Rättviks och Ovanåkers kommuner. Det handlar om totalt 80 vindkraftverk vid Broboberget och 35 vindkraftverk vid Lannaberget, båda med en totalhöjd på 230 meter.

Redan 2014 lämnade Wpd in en tillståndsansökan för vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län meddelade tillstånd 2016. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen i Rättvik till Mark- och miljödomstolen som återförvisade målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Wpd har nu kommit in med kompletterande underlag till den tidigare ansökan.

Flera nyckelbiotoper och områden med dokumenterade naturvärden finns där Brobobergets och Lannabergets vindkraftparker planeras. Flera av nyckelbiotoperna kommer att vara omringade av vindkraftverk.

Skydda Skogen skriver i sitt yttrande:

Nyckelbiotoperna kommer att lämnas kvar som små isolerade öar i ett fragmenterat och permanent avskogat landskap. Detta kommer att påverka många rödlistade arters och signalarters möjligheter att överleva och sprida sig oerhört negativt.

Vindkraftparken Broboberget ligger dessutom i närheten av Trollmosseskogens naturreservat i väster. Bara några få kilometer söder om Brobobergets vindkraftpark ligger även Gåsbergets naturreservat där en av Sveriges främst bevarade lövbrännor finns. Fågellivet i reservatets lövområde är mycket rikt och med tanke på närheten till vindkraftparken finns stora risker att framför allt fågellivet i naturreservatet kommer att påverkas negativt.

Skydda Skogen menar att de planerade vindkraftparkerna kommer att ha en starkt negativ påverkan på den biologiska mångfalden, landskapsekologin, synintrycket, bullerstörningar, turismen, friluftsliv och rekreationsmöjligheter. Föreningen vill att det genomförs en en landskapsekologisk analys av de kumulativa effekterna av de två vindkraftparkerna samt att de båda ansökningarna om tillstånd till vindkraftparkerna Lannaberget och Broboberget avslås.

Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Hela ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel finns i skogsriket. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Fler skogar med höga naturvärden har avverkats sedan dess eller är fortfarande planerade för avverkning.

Ladda ner Skydda Skogens yttrande angående ansökan om tillstånd till vindkraftpark Lannaberget, Rättviks kommun, och vindkraftpark Broboberget, Rättviks och Ovanåkers kommuner, här.