Tjäder fridlyst genom §4 i Artskyddsförordningen. Foto: Michael Lander

Skogsnäringen och Skogsstyrelsen vilseleder med sina media-utspel om det svenska artskyddet. De har felaktigt sagt att artskyddet omfattar krav på dokumentation av enstaka individer av vanliga fåglar. Men det saknas stöd i domar och rättspraxis för detta budskap. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till regeringen för att klargöra feltolkningen och begär ett möte med miljöministern.

Det var den 10 februari som Skogsstyrelsen meddelande att de behöver följa den senaste tidens domslut gällande artskyddsförordningen. Myndigheten tolkade domsluten som att skogsägare ska behöva ta hänsyn till alla vilda fåglar på individnivå, inte bara fridlysta arter. Det har lett till en stor mängd debattartiklar och utspel från Skogsnäringen de senaste veckorna. Skydda Skogen skriver i brevet till regeringen:

-Att Skogsstyrelsen har anslutit sig till kampanjen och dessutom varit drivande i att föra ut det felaktiga budskapet är mycket anmärkningsvärt och allvarligt.

Mediastormen påverkar regeringen

Mediastormen påverkar även regeringen. Nyligen sa miljöministern Annika Strandhäll (S) i SVT att regeringen ska genomföra en snabb förändring av artskyddsförordningen för att inte skogsägare ska behöva ta hänsyn till fåglar vid avverkning.  Skydda Skogen betonar därför i sitt brev till regeringen att skogsnäring och Skogsstyrelsen har spridit fel narrativ om artskyddet. Föreningen begär även ett möte med ministern.

Två av Sveriges främsta miljöjurister, professor Jan Darpö och professor Gabriel Michanek samt även Jonas Sandström vid SLU/Artdatabanken skriver också i en debattartikel att skogsnäringen och Skogsstyrelsen har spridit felaktigheter om artskyddet. Debbatörerna redogör för det juridiska läget som motsäger skogsnäringens huvudbudskap.

Föreningen skriver att en av Skogsstyrelsens viktigaste roller är att som ansvarig myndighet för skogsbruket agera som expertmyndighet. Även att vara behjälplig med underlag och bedömningar till regering och riksdag. Myndigheten skall agera på saklig grund och inte delta i eller driva på kampanjartade debatter. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har själv aktivt drivit på det felaktiga budskapet. Skydda Skogen skriver:

-Att Skogsstyrelsens generaldirektör i en debattartikel i Svenska Dagbladet 17 februari aktivt anslutit sig till kampanjens huvudbudskap anser vi vara ett allvarligt övertramp av myndighetsutövningen. Artikeln har ytterligare drivit på det felaktiga narrativet att skogsbruket är allvarligt hotat av fåglarnas skydd.

Naturvårdsverket delar inte helt Skogsstyrelsen tolkning

Skogsstyrelsen har inte heller har tagit hänsyn till att Naturvårdsverket som övergripande ansvarig för artskydd och naturvård inte helt delar Skogsstyrelsens tolkning av praxis och lag. Det gör situationen än mer allvarlig och problematisk.

-Vi hoppas att regeringen och riksdagens politiker tar del av den juridiska expertkunskap till vilken vi hänvisat ovan och motarbetar det felaktiga narrativet kring artskyddet. Mediakampanjen mot artskyddet vilar på en felaktig grund och den skapar onödiga och ökande motsättningar mellan skogsbruk och naturvård.

Läs hela brevet till regeringen här

Läs Skydda Skogens begäran om möte med miljöministern här