Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen starkt kritisk till giftigt bekämpningsmedel

Larvgångar av granbarkborre under granbark. Foto: Harald Kloth via Wikipedia.

FSC-certifierade skogsbrukare kan ansöka om dispens för att använda kemikalier mot granbarkborre. Enligt LandSkogsbruk har hittills sex ansökningar för att använda kemiskt behandlade nätfällor beviljats. Skydda Skogen är starkt kritisk och menar att det innebär oförsvarbara risker för miljö och hälsa.

Bekämpningsmedlet Forester är akut giftigt enligt Kemikalieinspektionen. Det innehåller den aktiva substansen cypermetrin som är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Det kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön och det är viktigt att preparatet inte släpps ut i avlopp, sjöar eller vattendrag. Kraftiga regn och snabb snösmältning kan förvärra spridningen.

Skydda Skogen menar att det kommer att vara svårt att förhindra att bekämpningsmedlet läcker ut i sjöar, vattendrag och diken trots buffertzoner. Forester är inte enbart är akut giftigt för granbarkborrar, fisk och andra vattenlevande organismer. Det dödar även andra insekter. Det finns inga garantier för att exempelvis rovinsekter som är granbarkborrens naturliga fiender inte dör av Forester. Även viktiga pollinerare som bin dör.

Forester är också hälsovådligt för människor och djurförsök har visat att det leder till nedsatt spermiekvalitet och minskad fertilitet.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att granbarkborrar är en naturlig störning i skogen. Granbarkborrar skapar död ved vilket gynnar vissa fågelarter och många vedlevande insekter i äldre barrskogar. Mängden barkborrar regleras naturligt av bl.a. rovinsekter och hackspettar. Problem med barkborrar uppstår främst i brukade skogar. De angriper ofta vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Vid långvarig torka är planterade granar i likåldriga bestånd mer mottagliga för granbarkborreangrepp än natur- och blandskogar med olika trädslag i olika åldrar. De senare är mer motståndskraftiga mot klimatrelaterade skador i form av bränder, stormar, insekts- och svampangrepp.

Skogsbrukets ensidiga satsningar på stora arealer granplantager gynnar granbarkborren. Att upphöra med anläggning av granmonokulturer till förmån för ökat lövinslag skulle minska risken för skador av stormar, bränder och insekter.

Skydda Skogen anser att nyttjande av preparatet Forester ska förbjudas helt. FSC ska inte ge dispens för nyttjande av Forester för att bekämpa granbarkborre. De ekologiska riskerna med preparatet är alldeles för stora och är inte förenliga med ett s.k. miljömässigt och socialt hållbart skogsbruk.

Ladda ner Skydda Skogens synpunkter gällande dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC® certifierad skogsmark i Dalarna och Värmlands län här.