Till: Svenska kyrkans tillträdande ärkebiskop, Martin Modéus –

Skydda skogen Svenska kyrkan!

Nu finns ett upprop som vill understryka Svenska kyrkans ansvar som skogsförvaltare i en tid av klimatkris och stora hot mot den biologiska mångfalden. Som en vägledning för en kyrka som vill gå före i att skydda skogen överlämnas till den tillträdande ärkebiskopen Skogens tio budord.

Initiativtagarna är Ninna Edgardh och Anna Karin Hammar som skriver varför det är viktigt:

Vi är många som älskar skogen. Vi lever av den, vilar och motionerar i den, plockar bär och svamp i den, bygger hus av den och ibland känner vi på ett särskilt sätt Guds närvaro i den.
Svenska kyrkan är en av Sveriges största förvaltare av skog. Enligt lagen om Svenska kyrkan ska skogen bidra till de ”ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse”. Kyrkan tjänar alltså pengar på sin skog. Samtidigt förkunnar kyrkan Gud som skapare och upprätthållare av världen. Kyrkan har därmed ett särskilt ansvar att vara en förebild som skogsförvaltare.
Tyvärr lever kyrkan inte alltid upp till detta, utan kritiseras bland annat för att kalavverka på ekologiskt värdefull mark, liksom på samisk mark.
Detta upprop föranleds av att Svenska kyrkan den andra söndagen i advent, 4 december 2022, tar emot sin nya ärkebiskop, Martin Modéus. Han tillträder i en tid av planetärt nödläge, med klimatkris, stora hot mot den biologiska mångfalden, utbredd fattigdom, krig och flyktingskap.

Vi som tagit initiativ till detta upprop är präster i Svenska kyrkan. I samtal med skogsförvaltare och naturvårdsexpertis har vi formulerat skogens egna tio budord, till vägledning för en kyrka som vill gå före i sitt förvaltarskap.

Hjälp oss att lägga tryck på kyrkan genom att underteckna uppropet!

Till uppropet

Läs även deras debattinlägg i tidningen Land/Skogsbruk

Skogens tio budord

1. Du skall se skogen som ett lån från framtiden.
2. Du skall utöva din frihet genom att ta ansvar för skogen som ekosystem.
3. Du skall respektera den biologiska mångfalden på det att det ska gå dig och dina efterkommande väl.
4. Du skall inte utrota arter eller förstöra deras livsmiljöer.
5. Du skall ha kunskap om skogens värden så att du kan säkerställa dem för framtiden.
6. Du skall sköta skogen så att den möjliggör kommande generationers tillgång till växter, djur och svampar, kulturmiljöer, friluftsliv och andra värden.
7. Du skall inte avverka mer skog än att skogens kontinuitet över århundradena bevaras.
8. Du skall avsätta en stor del av skogen för den biologiska mångfalden vilket också har goda effekter för skogen som kolsänka.
9. Du skall respektera urfolket samernas rätt till mark, flyttvägar och bete för renarna.
10. Du skall värna din nästas välfärd såsom den skog du brukar.