Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen till domstolen: Bergtäkt i Hugelsta bör avslås

Medlemmar i Skydda Skogen påträffade hundratals knärot i Hugelsta, tack vare att Sebastian Kirppu kom och hjälpte till med inventeringen.
Foto: Kristina Bäck

Nu har Skydda Skogen i ett yttrande begärt att Mark- och miljödomstolen inför ett förbud mot åtgärder i den skyddsvärda skogen i Hugelsta, utanför Eskilstuna. Vi har tidigare skrivit här på hemsidan om att Swerock planerar en bergtäkt i den skyddsvärda HugelstaskogenFörra veckan var Sebastian Kirppu från Skydda Skogen där och inventerade tillsammans med fyra medlemmar i föreningen. Samtidigt skrev Nils Hydén- som är kunnig i miljörätt, ett yttrande om naturvärdena till Mark- och miljödomstolen.

-Vi begär att domstolen stoppar alla åtgärder i skogen tills man har gjort en fullvärdig inventering av området, skriver Skydda Skogen i yttrandet. Även att domstolen fattar ett intermistiskt (tillfälligt) beslut mot åtgärder som kan skada naturvärdena. För skogen har inte inventerats ordentligt ännu, och inte alls under växtsäsongen.

Skogen i Hugelsta består till stor del av gammal tallskog, hällmarksskog. I en sänka mellan hällarna är gammal granskog där det växer knärot och där Sveaskog avverkade för en basväg förra veckan. Foto: K Bäck

Mark- och miljödomstolen är skyldig att ta hänsyn till artskyddsförordningen

I flera punkter begär Skydda Skogen att domstolen avslår Swerocks ansökan om bergtäkt. Främst på grund av de höga naturvärdena. Arter som knärot, grön sköldmossa, spillkråka, tjäder och talltita är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Något som Mark- och miljödomstolen är skyldig att ta hänsyn till. Föreningen påminner även om EU domen som kom i våras där man underkänner svensk praxis för dispens från artskyddsförordningen. För Sveriges del är det en stor förändring mot Skogsstyrelsens tidigare alltför liberala förfarande. 

Skydda Skogen hänvisar till Sveriges miljökvalitetsmål Levande skog, och till internationella förordningar, lagar och konventioner. Exempelvis Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) och Aichimålen. Hur ska vi någonsin kunna nå dessa mål om vi samtidigt utplånar sådana här värdefulla skogar?

Så här ser det ut nu i skogen där knäroten finns. Sveaskog gjorde en basväg rakt igenom knärotslokalen istället för att välja en annan väg. Foto: K Bäck

Sveaskog körde över och avverkade i knärotslokal

Inventerarna påträffade över 400 knärot på torsdag förra veckan i Hugelstaskogen och knäroten var precis där Sveaskog hade gjort en basväg samma morgon. Efteråt kommenterade Sveaskog i Eskilstunakuriren att de inte hade avverkat bland knäroten trots att det finns tydliga bildbevis på det. Även grön sköldmossa växer bland knäroten. Dagen efter inventeringen gallrade Sveaskog en ungskog där det också finns rikligt med grön sköldmossa på en gammal stubbe. Den kommer troligtvis inte att överleva nu.

Grön sköldmossa påträffades på en gammal stubbe där Sveaskog nu har avverkat. Foto: Kristina Bäck

-Om man vill stoppa exploatering och avverkningar räcker det inte längre att bara rapportera in arter på Artportalen och informera Skogsstyrelsen om höga naturvärden, säger Nils Hydén. Han betonar att vi som kämpar mot avverkningar måste vända oss direkt till rättssamhället och mark- och miljödomstolarna för att få till en förändring.
Läs hela yttrandet här.

Läs tidigare artiklar om den hotade Hugelstaskogen:

Sveaskog dementerar att de avverkar skyddsvärd skog

Bergtäkt hotar hällmarksskog med mångåriga tallar, blir industriområde