I utredningen Gröna steg för Levande skogar föreslår Skogsstyrelsen åtgärder på kort sikt, 2-5 år, för positiv utvecklingen av miljötillståndet i skogen. En grundtanke är att de Gröna Stegen ska vara motivationsskapande för markägarna och att göra miljömålsarbetet mer konkret.

Går i skogen, jeffrey-wegrzyn, unsplash

Skydda Skogen anser att det är svårt att se hur de Gröna Stegen ska kunna vara mer motivationsskapande än andra insatser för information om och förankring av naturhänsyn i skogen som pågått under lång tid. Inte heller ligger stegen på en tillräckligt konkret nivå för att antas vara positivt pådrivande. Allmänna mål för hela landet om att ” Mängden död ved ökar med 10 % till år 2028” och ”Andelen vattendrag där kantzon lämnas vid föryngringsavverkning ökar till 2025” kan inte anses vare sig konkreta eller motivationsskapande för den enskilda skogsägaren. Skydda Skogen anser att de Gröna Stegen borde vara mer närliggande i regioner och län, vara kopplade till de regionala skogliga förutsättningarna och ha en konkret och målsatt inriktning mot åtgärder i det praktiska skogsbruket.  

Läs mer i vårt remissvar här

Skogsstyrelsens remiss Gröna steg