Cementa AB:s nuvarande kalkbrott på File hajdar, 5 km väster om Slite på Gotland, där företaget brutit kalksten sedan 1980-talets början. Cementa har ansökt om tillstånd att utvidga täktområdet med 45 hektar i västlig och nordlig riktning, för att där årligen kunna bryta 3,8 miljoner ton kalksten och märgelsten per år fram till 2041. Längst i väster syns Tingstäde träsk, dricksvattentäkt för Visby. Foto: Gunnar Britse

Skydda Skogen yttrar sig om Cementa AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite, Gotlands kommun, Gotland län.

I sin ansökan till Mark- och miljödomstolen beskriver Cementa naturmiljön på File hajdar på följande sätt: ”Området File hajdar hyser överlag ett högt naturvärde. Området utmärks bland annat av mosaik av naturskogsartad hällmarkstallskog omväxlat med öppna gläntor med alvarvegetation och fuktmarker. Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och välutvecklad, och dessutom täcker en stor och sammanhängande areal, gör att området kan hysa livskraftiga populationer av många sällsynta arter. Även större delen av ansökningsområdet vid File hajdar-täkten bedöms hysa högt naturvärde, med några objekt i nordvästra delen bedöms hålla högsta naturvärde.” (F.4.3 File hajdar-täkten).

Cementa AB gör bedömningen att deras verksamhet kommer att orsaka en grundvattenavsänkning i Natura 2000-områdena Bojsvätar, Hejnum Kallgate och File hajdar. De bedömer dock inte att grundvattenavsänkningen inom dessa områden kommer att få några negativa konsekvenser för naturmiljön av betydelse. 

Skydda Skogen anser att det kunskapsunderlag som Cementa AB redovisat för att kunna göra den sistnämnda bedömningen är bristfällig med hänsyn till den komplexitet som kännetecknar kalkberggrunden på Gotland. Föreningens uppfattning är också att redovisat kunskapsunderlag brister vad gäller den negativa påverkan på floran som även små förändringar av vattenregimen i våtmarker på alvarmarker kan ge upphov till. Mark- och miljödomstolen bör i sin prövning av ansökan begära en fördjupad analys av hur sökanden gjort sin bedömning av möjlig påverkan på grundvattenförhållanden i Natura-2000-områden. Även domstolen bör begära en bredare analys av hur skyddade arter i Natura 2000-områden kan komma att påverkas.

Skydda Skogen anser också att det kunskapsunderlag som Cementas bilagor redovisar visar på en betydande risk att Tingstäde träsk, som är dricksvattentäkt för Visby med 28 000 invånare, kan påverkas negativt av den verksamhet ansökan omfattar. 

Relaterade artiklar till Cementas täktansökan vid Slite finns här.

Skydda Skogens yttrande finns tillgänglig för nedladdning här.

Flygbilden visar markerna mellan Tingstäde Träsk och den västligaste delen av Cementas kalkbrott på File hajdar. Cementa har ansökt om att utvidga detta kalkbrott i västlig och nordlig riktning. Avståndet mellan kalkbrottet och Tingstäde träsk är 3 km. Området med glesare skog i den övre vänstra delen av bilden ingår i ett Natura 2000-område med Sveriges största bestånd av nipsippa. Foto: Gunnar Britse.