Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen till myndigheterna: Ni står inte upp för naturvärdena

Granar i värdekärna vid sjön Risten, Östergötland fälldes och forslades bort. Foto: Privat

Precis innan midsommar avverkades över 200 granar mitt i en värdekärna i Länsstyrelsens naturreservatsförslag Risten i Östergötland. Länsstyrelsen hade dagen innan lovat att inga träd skulle avverkas, granarna skulle bara ”avbarkas” och lämnas kvar för att bli död ved. Istället har träden avverkats och forslats bort av Södra. Träd med grenlav (VU)- vilket är det enda fyndet av grenlav i sydöstra Sverige, ringlav (VU) och garnlav (NT) har avverkats. Växtplatser för hållav (VU), vedsäckmossa (VU), skogstrappmossa (NT), vedtrappmossa (NT), ullticka (NT) och gränsticka (NT) är påverkade eller förstörda av avverkning. Växtplatserna för den fridlysta orkidén knärot och signalarten blåmossa har körts igenom med maskiner. Varför står inte myndigheterna upp för de naturvärden som finns? Istället låter ni er styras av skogsägare som är oroliga för granbarkborrar, skriver Skydda Skogen i ett kritiskt brev till myndigheterna. Läs Skydda Skogens brev:

Till Skogsstyrelsen i Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland

Motstridiga besked om åtgärderna mot granbarkborre vid Risten!

Skogsstyrelsen i Östergötland har i ett mailsvar till Skydda Skogen påstått att åtgärderna mot granbarkborre sker för att ”bevara naturvärdena knutna till gran på sikt”. Men i ert senaste svar till oss skriver ni att skogen vid Risten är produktionsskog och att avverkningen sker i linje med detta, vilket inte går ihop med det Skogsstyrelsen skrev i sin första korrespondens med oss. Vi undrar varför Skogsstyrelsen inte har gjort någon nyckelbiotopsinventering av de värdekärnor som har huggits? Värdekärnorna var högst sannolikt även nyckelbiotoper. De skogsområden som Länsstyrelsen har klassat som värdekärnor kan därför aldrig bara vara produktionsskog- något som Skogsstyrelsen vill göra gällande med argumentet att Risten inte är ett naturreservat än!

Tjänstepersoner på Länsstyrelsen i Östergötland har bekräftat till oss att skogarna kring Risten är ett naturreservatsförslag där naturvärden ska bevaras, trots att omfattande avverkningar redan har tillåtits ske. Vid de senaste åtgärderna mot granbarkborre innan midsommar så skulle inga granar med färska spår av granbarkborre avverkas, de skulle endast ”avbarkas” av Södra. De avbarkade träden skulle sedan lämnas kvar i skogen för att bli död ved. Inga torrgranar skulle avverkas heller. Detta tillvägagångssätt skulle främja naturvärdena, enligt tjänsteperson på Länsstyrelsen. Vid avbarkningen skulle dessutom många 5 meter höga stubbar lämnas.

Men enligt ögonvittne på plats har en avverkning skett. Av drygt 250 avverkade träd har endast 20 högstubbar lämnats. Även torrträd har avverkats, björk och tall likaså. Grannaturbiotopen har omvandlats till ett hygge och inga av de avverkade träden har lämnats kvar i skogen för att bli död ved- allt har forslats bort av Södra.

Träd med grenlav (VU)- vilket är det enda fyndet av grenlav i sydöstra Sverige, ringlav (VU) och garnlav (NT) har avverkats. Växtplatser för hållav (VU), vedsäckmossa (VU), skogstrappmossa (NT), vedtrappmossa (NT), ullticka (NT) och gränsticka (NT) är påverkade eller förstörda av avverkning.

Enligt Artfakta i Artdatabanken är det största hotet mot alla dessa arter skogsavverkning eller skogliga skötselåtgärder. Skydd av skog eller att undanta växtplatsen från avverkning är de åtgärder som föreslås i Artfakta för att bevara samtliga av dessa arter.

En lokal med signalarten blåmossa har körts sönder samt en lokal med knärot (VU) har körts igenom med maskin. Knärot är fridlyst enligt § 8 Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Det är olagligt enligt Artskyddsförordningen och Miljöbalken att skada artens växtplatser om inte dispens för avverkningen har sökts i förväg. Men allt detta borde ni som är naturvårdskunniga veta på Länsstyrelsen?

Detta är ett toppobjekt för reservatsbildning i länet, just för den stora förekomsten av rödlistade naturvårdsarter och då särskilt vedsvampar- något som Länsstyrelsen själv har fastslagit i sin egen inventering.

Flera nya avverkningar har även skett samtidigt i andra värdekärnor och nyckelbiotoper i området Risten, något som vi inte har fått någon information om.

Hur ska vi i fortsättningen kunna tro på myndigheterna när ni kommer med motstridiga besked och inte står upp för unika naturvärden och rödlistade arter? Istället låter ni er styras av skogsägare som är oroliga för granbarkborre.”

Artikeln av Kristina Bäck

Granar som fällts i naturreservatsförslaget Risten. Foto: Privat