Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Övertorneå, skriver om en skog med doftticka och knärot som en markägare avverkningsanmälde men sen bestämde sig för att inte avverka. Detta efter att skogsgruppen kontaktat honom och Skogsstyrelsen.

Lunglav, rödlistad som nära hotad växer på sälg, från skogen utanför Övertorneå. Foto: Marie Persson

I våras åkte Naturskyddsföreningens nybildade skogsgrupp ut till en avverkningsanmäld skog på 11,2 hektar, utanför Övertorneå. Även om deras artkunskaper var på nybörjarnivå, kunde de se att den här skogen var något utöver det vanliga. En gammal skog inger ju en speciell känsla. Efter totalt tre besök i skogen kunde de konstatera att de hittat 900 exemplar av knärot. Även doftticka, hack av tretåig hackspett, lunglav samt att de sprungit på en häckande tjäderhöna i skogen. 

Doftticka, rödlistad som sårbar (VU), avverkning är största hotet enligt SLU:S Artfakta. Foto: Creative Commons

De skickade in en skrivelse till Skogsstyrelsen, men tog också kontakt med markägaren som lät uppriktigt förvånad över att han hade höga naturvärden i sin skog. Han hade nämligen avverkningsanmält skogen för lite mer än 5 år sedan, och då fått grönt ljus för avverkning. Markägaren trodde därför att Skogsstyrelsen hade koll på vad som fanns där. Han blev informerad om möjligheten till att upprätta naturvårdsavtal och sa att han skulle kontakta dem om det.

Under hösten fick sen Skogsgruppen äntligen besked om att markägaren hade dragit tillbaka sin anmälan. I skrivande stund är det inte känt om ett naturvårdsavtal upprättats. Men Skogsgruppen glädjer sig åt att den häckande tjäderhönan får ha kvar sin skog kvar och att dofttickan får leva.

Av Marie Persson, ordf Naturskyddsföreningen i Övertorneå

Argument för att skydda alla kända lokaler av knärot från avverkning

Fridlyst enligt Artskyddsförordningen §8 och upptagen i Artskyddsförordningen bil 2
VU (Sårbar) i rödlistan 2020, uppklassats från NT (Nära hotad) 2015
Minskat med 40% de senaste 60 åren
Fortsatt minskning med 30% förväntas
Har inte förmåga att återkolonisera
Indikerar lång skoglig kontinuitet, andra hänsynskrävande arter finns på lokalerna
Stor förlust av okända lokaler pga avverkningar
Uppfyller inte kraven på gynnsam bevarande status (2 av 3 kriterier inte uppfyllda)
Lämpligt att avsätta skog med knärot (och därmed andra hänsynskrävande arter) så länge inte Sverige uppnår målet Levande skog

Läs mer om dofticka, knärot och lunglav