Skogsbolaget Holmen planerade att avverka en naturskog med höga naturvärden drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. Efter dialog om reservatsbildning med Länsstyrelsen har nu Holmen dragit tillbaka sin avverkningsanmälan. I skogen lever ett flertal rödlistade arter, bl.a. två starkt hotade insekter liksom sårbara vedsvampar och fridlysta fåglar.

Holmen har nu dragit tillbaka sin avverkningsanmälan i den lövrika barrnaturskogen drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. På bilden syns en äldre asp med signalarten korallblylav. Foto: Privat.

Naturskyddsföreningen i Västernorrland skickade ett FSC-klagomål till Holmen om den avverkningsanmälda naturskogen i slutet av november i år. Dagen efter meddelade Holmen att de kontaktat Skogsstyrelsen och tagit bort avverkningsanmälan efter dialog med Länsstyrelsen.

Starkt hotade insekter i skogen

I avverkningsanmälan har 22 naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter påträffats. De starkt hotade insekterna karelsk barkfluga (EN) och större barkplattbagge (EN) lever i skogen. Karelsk barkfluga indikerar höga naturvärden eftersom den har exceptionella krav på livsmiljö där den kräver grova och relativt nydöda aspstammar. Det finns endast ca 20 stycken lokaler med karelsk barkfluga i Sverige. Det största hotet mot arten är slutavverkning.

Den starkt hotade karelska barkflugan (EN) lever i skogen som Holmen nu dragit tillbaka sin avverkningsanmälan i. Foto: Lars-Ove Wikars.

Större barkplattbagge (EN) är strikt skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och listad i Artskyddsförordningens bilaga 1. Det innebär ett starkt skydd där det inte är tillåtet att skada vare sig artens livsstadier, eller dess livsmiljö. Större barkplattbagge är knuten till gammal naturskog med riklig och kontinuerlig tillgång på grova granlågor. Den är störningskänslig och missgynnas av varje form av skogsbruk. Arten förekommer numera på mycket få lokaler och på många av dessa i så låga antal att sällsyntheten i sig själv blivit ett hot mot dess överlevnad.

Både större barkplattbagge (EN) och karelsk barkfluga (EN) ingår i varsitt åtgärdsprogram för hotade arter.

I avverkningsanmälan lever även de sårbara vedsvamparna lappticka (VU) och rynkskinn (VU). Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokaler med lappticka (VU) utgör ett hot, enligt SLU Artdatabanken. Även de fridlysta fåglarna spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT) lever i skogen.

Enligt Holmen var avsikten med avverkningsanmälan aldrig att avverka området utan de ville istället hjälpa de privata markägarna att komma i kontakt med myndigheterna för att diskutera eventuell reservatsbildning. I avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen framgår dock att Holmen tänkt avverka skogen och därefter plantera 2 100 tallplantor per hektar. Om en skog avverkningsanmäls till Skogsstyrelsen är vanligtvis planen att avverka skogen.