Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 16. Borås kommun gör en park för alla arter

Borås kommun vill göra ett grönt stråk genom staden längs Viskan. Viskan är den å som flyter genom Borås. Kommunen gör planen och länsstyrelsen ger råd och hjälper till med planeringen av Viskans park, stadsbyggnadsprogram som antogs 2021.

Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia finns även i parker och trädgårdar. Den lever av violer.
Foto: privat

“Projektet gynnar växter och djur, medborgare, näringsliv, fastighetsägare och besöksnäringen.” skriver Naturvårdsverket.

Sammanhang i landskapet, inte bara i det skyddade landskapet utan även i vardagslandskapet, så att arter kan röra sig i olika slags naturtyper kallas grön infrastruktur. Finns det en grön infrastruktur i landskapet är det bra även för arten människa. “Verktyg för att planera och utvärdera åtgärder som stärker den gröna infrastrukturens funktionalitet på alla nivåer och som minimerar negativ påverkan från mark- och vattenanvändning samt dess kumulativa effekter ska finnas och implementeras senast 2030.” enligt Naturvårdsverkets förslag.

Det landskapet är bra för vår hälsa, vi kan röra oss där och mötas, det hanterar skyfall, torka, luftrening och värmeböljor – det som kallas för ekosystemtjänster. Pollinering av växter är en annan ekosystemtjänst. Pollinerarna behöver ett sammanhang i landskapet, en grön infrastruktur, med olika naturtyper, olika arter och tillräckligt stort antal av varje art. Den nödvändiga genetiska variationen uteblir om en arts individer är för få och då överlever inte arten.

För små livsmiljöer, som är skilda från varandra av till exempel vägar och dammar utarmar artrikedomen – den biologiska mångfalden. Ett av projektet Viskans parks mål är därför att förbinda två bra pollineringsområden med varandra – Bråt och Rya åsar. De har nu ingen förbindelse, eller med ett annat uttryck, det finns ingen konnektivitet.

Filmen om Grön infrastruktur i praktiken – Viskans Park i Borås | är framtagen av Naturvårdsverket.

Se filmen här

Konventionen om biologisk mångfald här

Naturvårdsverket. Förslag till nationell strategi och handlingsplan avseende konventionen om biologisk mångfald här

Grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike i Dalarna här