Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 19: De gamla tallarna i Porovaaras sluttning blir kvar!

Den räddade skogen vid Porovaaras sluttning, Övertorneå. Foto: Privat

Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Övertorneå, berättar om en avverkningsanmäld skog med höga naturvärden som markägaren nu låter stå kvar. Det är tack vare Naturskyddsföreningens ideella inventering och brev om begäran om artskyddsutredning till Skogsstyrelsen.

I juni anmälde en markägare i Övertorneå kommun att han skulle avverka en skog på 18,7 hektar vid Liikamaa. Naturskyddsföreningens skogsgrupp åkte ut till det långsmala, kuperade området som visar sig innehålla flera olika skogstyper. Det är sumpskog, barrblandskog samt en sluttning med blockterräng och riktigt gamla tallar – ett område i nyckelbiotopsklass! Överallt ligger det rikliga mängder med död ved och även stående död ved: Silvertallar, torrakor, högstubbar med spår av brand och lågor.

Skogsgruppen inventerade och fann 15 naturvårdsarter

Skogsgruppen fann 15 naturvårdsarter, varav 10 rödlistade arter i den avverkningsanmälda skogen. Det är bland annat den ovanliga tickan gräddporing (VU) som lever på murken ved, svampen vitplätt (NT) som trivs i gamla tallskogar och mörk kolflarnlav (NT) som bara växer där det brunnit, på kolad hård kärnved av tall. Den fridlysta orkidén knärot (VU) hittade skogsgruppen på åtta spridda lokaler. Även tjäder och spillkråka (NT) håller till i skogsområdet. Båda dessa skogsfåglar är fridlysta enligt §4 i Artskyddsförordningen, upptagna i Fågeldirektivet, Bernkonventionen samt prioriterade arter i Skogsvårdslagen. Ingen av dess arter tål avverkning eller fragmentering av skog, enligt Artfakta.

Skogsgruppen skrev en begäran om artskyddsutredning och skickade den till Skogsstyrelsen. I den kan en bland annat läsa: ”Om den avverkningsanmälda kontinuitetsskogen A 27057–2023 avverkas finns risk för miljöbrott i strid mot Artskyddsförordningen och EU:s fågeldirektiv”.

I november kom svaret att markägaren dragit tillbaka sin anmälan. De gamla tallarna i Porovaaras sluttning blir kvar!

En torraka i den avverkningsanmälda skogen, foto: Privat
Al i skogen vid Porovaaras sluttning, en skog som skulle avverkas, tur att den får stå kvar ett tag till. Foto: Privat
Svampen gräddporing, rödlistad som sårbar (VU), växer bara på murken ved. Foto: Privat
Förkolnad tallstubbe visar att skogen har brunnit. Foto: Privat