Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 20: Ny nationalpark i Norge skyddar stadsnära skog

En ny nationalpark på 54 kvadratkilometer har nyligen invigts i Østmarka, södra Norge. Det som är speciellt med nationalparken är att den skyddar stadsnära skog. ”Någon måste se möjligheterna att rädda de sista kvarvarande naturområdena i tid”, säger Sigmund Hågvar från Østmarkas Venner. I området finns bl a ett permanent bestånd av varg sedan 2012.

Langvann i Östmarka, Norge. Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons

Norska regeringen har nyligen skyddat 54 kvadratkilometer (km2) i kommunerna Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen och Enebakk som nationalpark. Regeringen ska skydda ytterligare 17 km2 som friluftsområde. Sigmund Hågvar, professor från Norges universitet for miljø og biovetenskap och som sitter i styrelsen för Østmarkas Venner och Naturvernforbundet i Oslo och Akershus säger i ett pressmeddelande:.

– Det här är ett exempel på att vi måste tänka stort och långsiktigt, eftersom naturen äts upp bit för bit. Om vi ​​inte vidtar stora åtgärder i tid försvinner möjligheterna att rädda uppkopplade ekosystem åt eftervärlden. Det var inte myndigheterna utan den lilla organisationen Østmarkas vänner som såg potentialen och lyckades informera och inspirera myndigheterna att verka för saken.

Till Østmarka Nationalpark kan man åka med buss eller spårvagn österut från Oslo centrum. Nationalparken hyser flera olika naturtyper i ett kuperat landskap. Mycket gran- och tallskog men även ädellövskog, myrar och sjöar. En del gammelskog finns i den östligaste delen av nationalparken. Flera skogslevande rödlistade arter, t ex vedsvampar och lavar, har registrerats i områden med gammal barrskog. Andra skogsområden ska man förbättra framöver med hjälp av fri utveckling och restaureringsåtgärder.   

Att det blev nationalpark har tagit lång tid. Redan för över 70 år sedan kom idén om en nationalpark i Østmarka men den formella processen började med ett förslag från Østmarkas vänner i maj 2012.

Källor: Östmarkas Venner, Naturvernforbundet

Tonekollen i Östmarka. Foto: Trygve W Nodeland, Wikipedia Commons